Antena Căutare

România a încheiat 2019 cu un deficit bugetar de 4,6% din PIB. Cheltuielile de personal au crescut anul trecut cu aproape 19%

Bugetul general consolidat, care include atât bugetul de stat, cât şi bugetele de pensii şi de şomaj, a încheiat anul 2019 cu un deficit de 48,3 miliarde lei (10,18 miliarde euro), 4,6% din Produsul Intern Brut (PIB), peste ţinta de 3% agreată cu Uniunea Europeană (UE), în condiţiile în care cheltuielile de personal au crescut cu 18,8% arată datele publicate, marţi, pe site-ul Ministerului Finanţelor.

Execuţia bugetului general consolidat, pe baza datelor operative de execuţie, pe anul 2018 s-a încheiat cu un deficit de 27,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB.

România, prin Tratatul de la Maastricht, s-a angajat în faţa UE să respecte un deficit bugetar anual de maximum 3% din PIB. În cazul depăşirii acestei ţinte, Comisia Europeană poate declanşa, în cazul României, procedura de deficit excesiv.

În 2019, veniturile bugetului general consolidat au însumat 321,13 mld lei, în creştere nominală cu 8,8% faţă de nivelul înregistrat în anul 2018.

”În raport cu programul iniţial al veniturilor totale potrivit legilor bugetare anuale aprobate pentru anul 2019, s-au înregistrat încasări mai reduse cu 21,5 mld lei (grad de realizare de 93,7%), din care 8,4 mld lei corespund sumelor primite de la UE, 6,1 mld lei veniturilor fiscale, 5,8 mld lei încasărilor din contribuţii sociale, iar 1,2 mld lei veniturilor nefiscale. Totuşi, exprimate ca pondere în PIB, veniturile bugetare au înregistrat o reducere marginală (0,1 puncte procentuale) de la 31,0% din PIB 2018 la 30,9% din PIB în 2019”, se arată în raport.

În structura încasărilor, se constată că reducerea cu 0,1 puncte procentuale din PIB a fost determinată în principal de reducerea veniturilor nefiscale (0,3 puncte procentuale) şi a sumelor de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate (0,4 puncte procentuale) în timp ce veniturile fiscale s-au menţinut la 15% din PIB în anul 2019, iar veniturile din contribuţii sociale au crescut cu 0,4 puncte procentuale din PIB.

Veniturile din impozitul pe profit au înregistrat 17,72 mld lei în anul 2019 şi prezintă o creştere nominală de 13,2% faţă de anul 2018 în principal ca urmare a avansului cu 70% a încasărilor din impozitul de profit datorat de băncile comerciale.

”Veniturile din impozitul pe profit au crescut în luna decembrie cu un ritm anual de 28,4%, superior ritmului înregistrat în primele 11 luni ale anului. De asemenea, această evoluţie a contribuit la înregistrarea unor încasări anuale cu 0,53 mld lei mai mari în comparaţie cu programul iniţial (grad de realizare de 103,1%). Încasările din impozitul pe venit au înregistrat 23,20 mld lei în anul 2019 şi prezintă o creştere nominală de 2,3% faţă de anul 2018 (însă o scădere a ponderii în PIB de la 2,4% în 2018 la 2,2% în anul 2019)”, se arată în comunicat.

Această dinamică anuală a reflectat, în principal, efectul de bază al încasărilor din luna ianuarie 2019 faţă de ianuarie 2018 (impact de 1,2 mld lei) prin transferului contribuţiilor sociale din sarcina angajatorului în sarcina angajatului şi reducerea cotei de impozitare de la 16% la 10% (OUG nr. 79/2017). Comparativ cu programul iniţial, încasările au fost mai reduse cu 0,46 mld lei corespunzător unui grad de realizare de 98%.

”În structura impozitului venit, încasările din impozitul pe venitul din salarii deţin o pondere de 80% din total. Dinamica anuală a încasărilor din impozitul pe venit din salarii reflectă în principal dinamica fondului de salarii din economie (câştigul salarial mediu brut a înregistrat o majorare de 14,7% iar numărul mediu de salariaţi de 1% în perioada de referinţă) şi impactul negativ anual de 1,1 mld lei generat de scutirea de la plata impozitului pe venit a salariaţilor din domeniul construcţiilor şi a unor sectoare industriale (potrivit OUG 114/2018). De asemenea, evoluţia încasărilor din această sursă în luna decembrie 2019 a fost afectată negativ de efectul de bază al încasărilor aferente Declaraţiei unice efectuate de către persoane fizice independente şi regularizările înregistrate în luna decembrie 2018”, se arată în raport.

Încasările din contribuţii sociale au înregistrat 111,47 mld lei în anul 2019 şi prezintă o creştere de 13,6% faţă de anul 2018 (10,3% în PIB în anul 2018 la 10,7% în anul 2019). Comparativ cu programul iniţial, veniturile din această sursă au fost mai reduse cu 5,77 mld lei corespunzător unui grad de realizare de 95,1%. Similar cu evoluţia veniturilor din impozitul pe venit, evoluţia încasărilor reflectă preponderent avansul fondului de salarii din economie (16% în perioada decembrie 2018 – noiembrie 2019) şi o tendinţă uşoară de încetinire a dinamicii salariale în trimestrul IV. În plus, dinamica acestor venituri a fost afectată în anul 2019 de scutirea salariaţilor din domeniul construcţiilor şi unele sectoare industriale de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi de reducere a contribuţiei asiguratorii în muncă datorate (potrivit OUG nr 114/2018, cu un impact negativ asupra încasărilor de 1,6 mld lei) şi într-o mai mică măsură de evoluţia transferurilor către pilonul II de pensii la (8,5 mld lei în anul 2019).

Veniturile din accize au fost in suma de 31,46 mld lei în anul 2019, prezentând o creştere de 10,3% faţă de încasările înregistrate în anul 2018. În raport cu programul iniţial, încasările au fost mai mari cu 0,39 mld lei (grad de realizare de 101,3%), reflectând în principal creşterea cu 16% an/an a veniturilor din luna decembrie 2019. De asemenea, încasările din accize s-au menţinut ca pondere în PIB la 3,0% în anul 2019, iar accizele pentru produsele energetice şi tutun reprezintă 96,5% din total.

Încasările din TVA au înregistrat 65,42 mld lei în anul 2019 şi o creştere nominală de 9,7% faţă cele înregistrate în de anul 2018. Ponderea în PIB a veniturilor din TVA s-a menţinut la 6,3% în 2019. În raport cu programul iniţial, veniturile din această sursă au fost mai reduse cu 4,23 mld lei corespunzător unui grad de realizare de 93,9%. Încasările din TVA au crescut în luna decembrie cu un ritm anual de 8,1%, superior ritmului înregistrat de evoluţia cifrei de afaceri în economie în perioada de referinţă.

Veniturile din taxe pe utilizarea bunurilor au înregistrat o scădere de 0,27 mld lei faţă de anul 2018, în condiţiile în care în anul 2019 au fost restituite taxe pentru prima înmatriculare încasate în anii precedenţi în sumă de 3,0 mld lei (în anul 2018 au fost restituiţi 1,6 mld lei). În cadrul veniturilor din această sursă, încasările din taxele pe jocurile de noroc prezintă o creştere de 25,7% în anul 2019 faţă de anul precedent. Totuşi, veniturile din taxe pe utilizarea bunurilor au fost mai reduse cu 3,5 mld lei faţă cu programul iniţial, reflectând în principal nerealizarea sumelor din vânzarea frecvenţelor de tip 5G. Veniturile nefiscale au fost de 27,09 mld lei în 2019 în scădere cu 0,4% faţă de încasările înregistrate în anul precedent.

”În raport cu programul iniţial, veniturile din această sursă au fost mai reduse cu 1,20 mld lei corespunzător unui grad de realizare de 95,8%. Veniturile din dividende de la societăţi şi companii naţionale şi cele din vărsăminte din profitul net al regiilor autonome au fost de 5,97 mld lei în anul 2019, cu 20% mai reduse decât încasările din anul 2018, ca urmare a neîncasării din luna decembrie 2019 a 1,3 mld lei reprezentând dividendele suplimentare reglementate prin OUG nr. 114/2018. Veniturile nefiscale la bugetul de stat reprezentând venituri din concesiuni, din dobânzi, din prestări de servicii şi alte activităţi, taxe administrative şi pentru eliberări premise, amenzi, penalităţi si confiscări au înregistrat o creştere 15,1% faţă de anul 2018”, se arată în raport.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate şi donaţii au totalizat 25,32 mld lei în anul 2019 (2,4% din PIB), într-o uşoară creştere faţă de 2018 dacă nu se includ în bază rambursări de 3,8 mld lei din retrospective , dar cu aproximativ 0,8 puncte procentuale din PIB sub nivelul estimat la bugetul iniţial.

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 369,43 mld lei (35,5% din PIB), au crescut în termeni nominali cu 14,7% faţă de anul precedent, gradul de realizare al acestora fiind de 99,6% faţă de programul iniţial. Cheltuielile au înregistrat o creştere cu 1,7 puncte procentuale de la 33,8% din PIB 2018 la 35,5% din PIB în 2019.

Expansiunea cheltuielilor bugetare este explicată de majorarea ponderii în PIB a cheltuielilor de personal cu 0,8 puncte procentuale din PIB, a cheltuielilor de asistenţă socială cu 0,4 puncte procentuale din PIB, a cheltuielilor de investiţii cu 0,6 puncte procentuale şi a cheltuielilor de bunuri şi servicii cu 0,4 puncte procentuale.

Cheltuielile de personal au însumat 102,34 mld lei, în creştere cu 18,8% comparativ cu 2018, fiind realizate în proporţie de 100%. Exprimate ca pondere în PIB cheltuielile de personal au crescut cu 0,8 puncte procentuale, de la 9% în 2018 la 9,8% în 2019.

”Avansul faţă de anul trecut a fost determinat de majorarea salariilor în sectorul bugetar, ca urmare a aplicării Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, şi de creşterea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Au fost achitate, de asemenea, diferenţele salariale prevăzute de Legea nr. 85/2016, restante din anul 2018 şi sume aferente anului 2019 - pentru universităţile de stat, precum şi tranşele aferente hotărârilor judecătoreşti având ca obiect drepturi de natură salarială în domeniul educaţiei şi justiţiei, în valoare aproximativă de 1,7 mld lei”, se arată în raport.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au fost 52,78 mld lei, în creştere cu 18,3% faţă de anul precedent. Depăşirea acestor cheltuieli faţă de estimarea prevăzută la bugetul iniţial cu 4 mld lei a fost determinată, în special, pentru asigurarea plăţilor medicamentelor, precum şi pentru plata facturilor restante din administraţia publică locală.

Cheltuielile cu dobânzile au fost de 12,15 mld lei, înregistrând o diminuare de 6,1% comparativ cu anul 2018, fiind totodată cu 1,26 mld lei sub valoarea prevăzută la construcţia bugetului iniţial pe anul 2019.

Cheltuielile cu subvenţiile au însumat 7,11 mld lei, menţinându-se, ca pondere în PIB, la nivelul anului 2018 (0,7% din PIB).

Cheltuielile cu asistenţa socială au înregistrat 114,74 mld lei în anul 2019 şi prezintă o creştere nominală de 13,2% comparativ cu anul 2018. Evoluţia cheltuielilor cu asistenţa socială comparativ cu anul precedent a fost influenţată în principal de majorarea punctului de pensie cu 10% de la 1 iulie 2018 (la 1.100 lei) şi cu 15% de la 1 septembrie 2019 (la 1.265 lei), de creşterea nivelului îndemnizaţiei sociale pentru pensionari de la 1 iulie 2018 şi 1 septembrie 2019 (de la 520 lei la 640 lei şi ulterior la 704 lei), precum şi de majorarea alocaţiilor pentru copii.

Alte cheltuieli, reprezentând, în principal, sume aferente titlurilor de plată emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor , conform legislaţiei în vigoare, burse pentru elevi şi studenţi, precum şi alte despăgubiri civile. În anul 2019 acestea au însumat 7,62 mld lei, menţinându-se, ca pondere în PIB, la nivelul anului 2018 (0,7% din PIB).

Cheltuielile pentru investiţii , care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au însumat 43,61 mld lei (4,2% din PIB) şi prezintă o creştere de 27,4% faţă cele înregistrate în anul 2018. La această evoluţie au contribuit în principal plata facturilor emise în ultimele două luni ale anului (16,8 mld lei în noiembrie şi decembrie, reprezentând 38,5% din investiţiile anuale) în contul lucrărilor deja efectuate de mediul de afaceri pentru ordonatorii de credite din administraţia centrală şi locală. De asemenea, aceste plăţi au condus la depăşirea prevederilor bugetare iniţiale pentru anul 2019 cu 4,95 mld lei la categoria cheltuielilor de capital.

”În schimb, cheltuielile privind proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvenţiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 27,99 mld lei şi cu 10,43 mld lei mai reduse decât prevederile bugetare iniţiale pe anul 2019. Altfel, neimplementarea acestor proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile s-a reflectat şi pe partea de venituri în nerealizarea sumelor rambursate de la Uniunea Europeană de 0,8 puncte procentuale din PIB”; se arată în raport.

Deteriorarea amplă a deficitului bugetului general consolidat în anul 2019 faţă de ţinta de 2,76% din PIB a fost determinată de majorarea programată a unor categorii de cheltuieli potrivit prevederilor legilor bugetare anuale aprobate la începutul anului 2019 fără acoperire în creşterea corespunzătoare a veniturilor bugetare sau economii substanţiale realizate la alte categorii de cheltuieli.

”În raport cu prevederile iniţiale ale legilor bugetare anuale pentru anul 2019, se constată că avansul semnificativ al cheltuielilor bugetare programate de 2,5 puncte procentuale din PIB (de la 33,8% în 2018 la 36,3% din PIB anul trecut) îndreptat cu precădere către majorarea cheltuielilor de investiţii (1,29 puncte procentuale conducând la 4,89% din PIB în anul 2019) şi majorarea cheltuielilor de personal (1,0 puncte procentuale la 10% din PIB în anul 2019) a fost proiectat să fie acoperit de creşterea amplă a veniturilor bugetare (2,5 puncte procentuale din PIB, de la 31,0% în 2018 la 33,5% din PIB anul trecut) din surse cu un grad ridicat de incertitudine . În aceste condiţii, creşterea prognozată a veniturilor bugetare prin îmbunătăţirea colectării veniturilor fiscale (0,9 puncte procentuale), avansul încasărilor din contribuţii de asigurări sociale (1,2 puncte procentuale) şi al sumelor de la Uniunea Europeană (0,4 puncte procentuale) nu s-a materializat într-o proporţie covârşitoare”, se arată în raport.

Sursa : news.ro

George Butunoiu si Alliance Healthcare România lansează un concept de tutoriale online despre cum trebuie să arate un CV... Ministrul Economiei spune că extinderea centralei nucleare de la Cernavodă ar trebui făcută împreună cu companii din ţăr...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Video recomandate
iUmor sezonul 16, 25 februarie 2024. Dan Badea, povestiri de la ultimul concert cu trupa Hi-Q: Și-a făcut efectul sturionul, m-am dus sub scenă!
iUmor sezonul 16, 25 februarie 2024. Dan Badea, povestiri de la ultimul concert cu trupa Hi-Q: Și-a făcut efectul sturionul, m-am dus sub scenă! Duminica, 25.02.2024, 21:23
Ai un 2024 fabulos în AntenaPLAY
Parteneri Creșterea în greutate ar putea fi influențată de consumul fulgilor de ovăz. La ce concluzii au ajuns nutriționiștii Creșterea în greutate ar putea fi influențată de consumul fulgilor de ovăz. La ce concluzii au ajuns... Catine.ro Ozge Gurel și procesul său în dezvoltarea personală. Ce obicei surprinzător are zilnic Ozge Gurel și procesul său în dezvoltarea personală. Ce obicei surprinzător are zilnic Happy Channel „Am primit a doua șansă la viață”. Povestea impresionantă a orădeanului campion la paraciclism „Am primit a doua șansă la viață”. Povestea impresionantă a orădeanului campion la paraciclism Libertatea.ro Panama City, orașul cu cea mai frumoasă promenadă din lume. Despre evaziune, spioni și luxul care acoperă realitatea Americii Centrale REPORTAJ Panama City, orașul cu cea mai frumoasă promenadă din lume. Despre evaziune, spioni și luxul care acoperă... Ziare.com Secretul lui Ion Ţiriac: ce nu mănâncă niciodată miliardarul român pentru a se menţine într-o formă impecabilă, la 84 de ani Secretul lui Ion Ţiriac: ce nu mănâncă niciodată miliardarul român pentru a se menţine într-o formă... AntenaSport Kanye West stârnește noi CONTROVERSE! Suma fabuloasă pe care a cheltuit-o pentru o reclamă bizară difuzată în timpul Super Bowl. Cum s-a filmat rapperul Kanye West stârnește noi CONTROVERSE! Suma fabuloasă pe care a cheltuit-o pentru o reclamă bizară difuzată în... Elle Petre Roman nu a putut să o privească, pentru ultima oară, pe Mioara Roman, la priveghi! Momentul sfâșietor din biserică: „Nu cred că era pregătit pentru asta” Petre Roman nu a putut să o privească, pentru ultima oară, pe Mioara Roman, la priveghi! Momentul sfâșietor din... Spynews.ro Mădălina Pamfile s-a măritat de Valentine’s Day! A îmbrăcat rochia de mireasă în Dubai Mădălina Pamfile s-a măritat de Valentine’s Day! A îmbrăcat rochia de mireasă în Dubai BZI Dan Ciotoi, după ce s-a operat de cancer de colon: „Totul a început când am mâncat mai multă mâncare solidă!” Dan Ciotoi, după ce s-a operat de cancer de colon: „Totul a început când am mâncat mai multă mâncare solidă!” BZI Motivul pentru care Selly nu își mai cumpără haine de lux Motivul pentru care Selly nu își mai cumpără haine de lux Antenastars.ro Legume la air fryer, cea mai simplă și mai sănătoasă garnitură Legume la air fryer, cea mai simplă și mai sănătoasă garnitură HelloTaste.ro Românii care stau la bloc riscă amenzi uriașe, dacă folosesc mașina de spălat în anumite condiții. Și nu sunt singurii Românii care stau la bloc riscă amenzi uriașe, dacă folosesc mașina de spălat în anumite condiții. Și nu... Antena3.ro Laptopul transparent Lenovo va fi prezentat la MWC 2024. Cum arată dispozitivul inedit ThinkBook Laptopul transparent Lenovo va fi prezentat la MWC 2024. Cum arată dispozitivul inedit ThinkBook useit Horoscopul zilei de 27 februarie 2024. Racii vor trece la nivelul următor în relație. Află ce se întâmplă cu zodia ta Horoscopul zilei de 27 februarie 2024. Racii vor trece la nivelul următor în relație. Află ce se întâmplă cu... Catine Roboți microscopici ar putea în curând să plutească în ficatul tău pentru a te vindeca de cancer Roboți microscopici ar putea în curând să plutească în ficatul tău pentru a te vindeca de cancer Wall-Street Te simți pierdută și confuză acum? Iată 10 moduri de a te regăsi (dezvăluite de psihologi) Te simți pierdută și confuză acum? Iată 10 moduri de a te regăsi (dezvăluite de psihologi) Kudika Zodiile care primesc bani în plus de la locul de muncă. Se întâmplă chiar până vineri, 1 martie Zodiile care primesc bani în plus de la locul de muncă. Se întâmplă chiar până vineri, 1 martie Playtech Ultimele cuvinte ale lui Petre Roman la căpătâiul Mioarei Roman. Ce a putut să zică fostul premier de ea Ultimele cuvinte ale lui Petre Roman la căpătâiul Mioarei Roman. Ce a putut să zică fostul premier de ea Redactia.ro A cerut despăgubiri de 760.000 de euro pentru invaliditate după un accident de maşină. Femeia, prinsă la un concurs de aruncat brazi A cerut despăgubiri de 760.000 de euro pentru invaliditate după un accident de maşină. Femeia, prinsă la un... Observator Ce este adenomioza, boala care provoacă dureri menstruale Ce este adenomioza, boala care provoacă dureri menstruale MediCOOL 10 moduri de a cheltui mai puțin pe mâncare atunci când călătorești 10 moduri de a cheltui mai puțin pe mâncare atunci când călătorești HelloTaste FOTO. Cum arată soția fotbalistului român care s-a dezbrăcat complet pentru bani și care acum și-a primit înapoi bărbatul acasă! FOTO. Cum arată soția fotbalistului român care s-a dezbrăcat complet pentru bani și care acum și-a primit... ProSport Boala care o chinuia pe Mioara Roman. Doctorii au diagnosticat-o greșit: „Nu se simțea bine din cauza tratamentului” Boala care o chinuia pe Mioara Roman. Doctorii au diagnosticat-o greșit: „Nu se simțea bine din cauza... Gandul Ultimele cuvinte adresate de Petre Roman pentru fosta soție, Mioara Roman, la priveghi. Mesajul de adio al fostul premier al României Ultimele cuvinte adresate de Petre Roman pentru fosta soție, Mioara Roman, la priveghi. Mesajul de adio al fostul... CanCan Regresiile somnului bebelușului: când au loc și cum le poți gestiona Regresiile somnului bebelușului: când au loc și cum le poți gestiona DeParinti Machine Gun Kelly a dezvăluit că „a avut o cădere nervoasă” înainte de a-și face noul tatuaj: „În ultima vreme, gândurile mă mănâncă de viu” Machine Gun Kelly a dezvăluit că „a avut o cădere nervoasă” înainte de a-și face noul tatuaj: „În ultima... ZUTV De ce trebuie să ridici obloanele geamurilor avionului la decolare și aterizare. Motivul pe care puțini l-ar ghici De ce trebuie să ridici obloanele geamurilor avionului la decolare și aterizare. Motivul pe care puțini l-ar ghici UseIT Linguine cu creveți, cina de care ai nevoie când îți este dor de Italia Linguine cu creveți, cina de care ai nevoie când îți este dor de Italia Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


Video Mireasa sezonul 9, 26 februarie 2024. Eliza și Cristi, tatonări: Doar cu tine m-aș fi văzut împreună! Mireasa sezonul 9, 26 februarie 2024. Eliza și Cristi, tatonări: Doar cu tine m-aș fi văzut împreună! Luni, 26.02.2024, 16:56
Ultimele știri
x