Live acumChefi la cutite
Prime Time 20:30Chefi la cutite

Tipuri de contract de comodat, obligațiile părților și clauze

Ce presupune un contract de comodat? În termeni simpli, încheierea unui astfel de document are drept obiect bunuri materiale date spre folosințe de cel care le deține. Poate fi vorba de imobile, de tip garsoniere, apartamente, case sau clădiri de birouri, bunuri mobile, cum sunt electrocasnicele sau piesele de mobilier, precum și mașinile, care intra în aceeași categorie.

Contract de comodat

Prin contractul de comodat se împrumută, de fapt, un bun care apartine proprietarului, numit în acest caz comodant, celui care îl va folosi, fără să-l dețină, numit comodatar.

Contractul de comodat nu necesită înregistrarea din punct de vedere fiscal în fața unui notar sau a unui organ al legii. Totuși, el are valabilitate prin semnătura părților, ceea ce înseamnă că acestea se angajează să respecte clauzele specificate. Contractul de comodat este adesea întâlnit în anunțurile imobiliare, însă este utilizat și având drept obiect autoturisme sau bunuri mobile, precum piese de mobilier sau electrocasnice mari.

Clasificarea bunurilor care pot face obiectul unui contract de comodat

Bunuri mobile (exemple: electrocasnice, obiecte de mobilier)

 • MODEL DE CONTRACT DE COMODAT PENTRU BUNURI MOBILE

CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINŢĂ

(COMODAT)

Încheiat astăzi .................. la .......................................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Dl/Dna ....................................................................................................., domiciliat în ...................................................., str. .................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judeţ ............................., născut la data de (ziua, luna, anul) ............................................. în (localitatea) .......................... sector/judeţ ................................, fiul lui ...................................... şi al ............................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ....... nr. .......................... eliberat de ......................., cod numeric personal ................................., în calitate de comodant, pe de o parte, şi

1.2. Asociatia ....................................................................................................................., reprezentată de ............................., cu funcţia de ........................, în calitate de comodatar, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosinţă (comodat), cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Comodantul acordă comodatarului, sub formă de împrumut următoarele bunuri mobile:

....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................

2.2. Bunurile prevăzute la punctul 2.1. se acordă de către comodant comodatarului pe termen de ...... ani/luni/zile1), adică pe perioada de la .............................. până la ......................... în mod gratuit.

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

3.1. Obligaţiile comodatarului sunt următoarele:

a) să conserve bunurile, adică să se îngrijească de ele ca un bun proprietar;

b) să folosească bunurile conform destinaţiei lor;

c) să restituie bunurile la termenul stabilit prin prezentul contract comodantului, reprezentantului său ori moştenitorilor săi.2)

3.2. Obligaţiile comodantului sunt următoarele:

a) să nu-l împiedice pe comodatar să folosească bunurile până la termenul cuvenit;

b) să restituie comodatarului eventualele cheltuieli efectuate pentru conservarea bunurilor; 3)

c) să plătească despăgubiri civile comodatarului pentru viciile pe care le cunoaşte, dar nu le-a adus la cunoştinţă comodatarului.

IV. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Părţile au convenit să încheie prezentul contract de comodat pe termen de .......................... ani.

4.2. Predarea bunurilor va avea loc la data de ...................................., dată la care începe executarea contractului a cărui durată se încheie la data de ...................... . 4)

4.3. Prin acordul părţilor, prezentul contract poate să înceteze şi înainte de termen.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

5.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui/unei tribunal arbitrar/instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:

 • nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la pct. ...... din prezentul contract;
 • este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
 • cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;
 • îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract.

sau

 • în termen de ........ zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin.

5.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin ......... zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.

5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

5.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) .............................................................................. nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

VI. CAZUL FORTUIT SAU DE FORŢĂ MAJORĂ

6.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

6.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de ............... (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

6.3. Dacă în termen de .................. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

6.4. Cazul fortuit sau de forţă majoră exclude răspunderea comodatarului5) dacă acesta nu a putut prevedea pericolul, dacă nu a folosit bunurile contrar destinaţiei şi dacă nu le-a restituit comodantului la termenul prevăzut de prezentul contract. 6)

VII. NOTIFICĂRI

7.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

7.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

7.3. Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

7.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

VIII. LITIGII

8.1. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.

8.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

IX. CLAUZE FINALE

9.1. Prezentul contract s-a încheiat într-un singur exemplar care rămâne la comodant.

COMODANT,

COMODATAR,

NOTE:

1. Momentul încheierii contractului de împrumut îl constituie predarea efectivă a bunului, şi nu momentul încheierii contractului în formă scrisă. Încheierea contractului numai în formă scrisă, neurmată de predarea bunului nu produce efecte juridice.

2. Nestipularea obligaţiei de restituire a lucrului împrumutat nu are nici o relevanţă, deoarece conform art. 1576 Cod civil, obligaţia de restituire este consecinţa firească a contractului de împrumut care trebuie subînţelesă, chiar dacă nu a fost prevăzută în mod expres. Este obligatorie remiterea materială a bunului care poate fi dovedită cu orice mijloc de probă.

3. Rostul preţuirii lucrului împrumutat este nu numai stabilirea obligaţiei de restituire, ci şi fixarea echivalentului despăgubirii prin acordul părţilor (acest echivalent nu poate fi modificat de instanţă decât dacă părţile au stipulat altfel).

4. Obligaţia comodatarului este de a restitui lucrul împrumutat în natura sa, inclusiv fructele. Compensaţia operează numai când obiectul datoriilor este constituit din lucruri fungibile. Dacă comodatarul a suportat unele cheltuieli pentru conservarea lucrurilor, el va putea beneficia de un drept de retenţie până la restituirea cheltuielilor.

5. Numai dacă nu şi-a luat riscurile, în asemenea situaţii, asupra sa.

6. Dacă bunul este împrumutat mai multor persoane, răspunderea va fi solidară.

Autoturisme, autoutilitare, autovehicule, intră tot în categoria bunurilor mobile.

 • MODEL DE CONTRACT DE COMODAT PENTRU AUTO

CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINŢĂ – COMODAT

Încheiat astăzi, .../......../......... I. PĂRTILE CONTRACTANTE I.1. ........................., domiciliat în ............., str. ............., nr. ......, Bl. .........., sc..........., ap. ........, născută la data de ........., în ...................., posesor al C.I. seria ......., nr. ............, eliberat de ..............., C.N.P. ................................., în calitate de comodant, pe de o parte, şi I.2. ..........................................., C.I.F. ...................., reprezentat ..........................., domiciliat................., str. ............., nr......., Bl. ......, sc. ..., ap. ...., născută la data de ...................., în ............., posesor al C.I. seria ........., nr. .........., eliberat de ........................, CNP .................................., în calitate de comodatar, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de comodat, cu respectarea următoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI II.1. Obiectul contractului îl constituie autoturismul marca ................., tipul ............ de culoare ......................, an fabricaţie ........................, cu număr de identificare ................., număr de omologare ........................ , capacitate cilindrica ............ cmc, serie motor ........................ serie şasiu ............, înscris în circulaţie sub nr. ........................, conform certificatului de înmatriculare nr. .......................... emis de ...................... II.2. Eu, comodantul ........................... , în calitate de proprietar, în conformitate cu art. 2146 din Codul civil, declar că împrumut comodatarului, cu titlu gratuit, autoturismul ce face obiectul prezentului contract, în scopul de a-i servi la ............................................................................................................................................. .............................................. . Comodatarul are dreptul sa foloseasca autoturismul pe drumurile publice din tara si din strainatate, fara acordul prealabil al comodantului. II.3. Eu, comodantul ............................. declar că autoturismul ce face obiectul prezentului contract nu este sechestrat sau urmărit şi a intrat în proprietatea mea prin ........................................ * II. 4. Eu, comodatarul ............................... declar că primesc cu titlu gratuit spre folosinţă autoturismul ce face obiectul prezentului contract. III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR III.1. Obligaţiile comodatarului sunt următoarele: a) să păzească şi să conserve bunul împrumutat cu prudenţa şi diligenţa unui bun proprietar şi chiar mai bine decât de lucrurile sale, pe care este obligat să le sacrifice în caz de pericol, în vederea conservării lucrului împrumutat; b) să folosească autoturismul, sub sancţiunea plăţii de daune interese, conform destinaţiei prevăzute în contract; c) să suporte cheltuielile necesare folosinţei şi întreţinerii maşinii, cum ar fi carburanţi, lubrifianţi, piese de schimb, manoperă reparaţii curente si capitale, prime de asigurare CASCO, etc; d) să suporte taxele şi impozitele aferente autoturismului împrumutat; e) să suporte riscul pieirii fortuite a autoturismului, cu excepţia întrebuinţării normale şi fără culpă din partea sa; f) să restituie în bună stare, la data expirării termenului contractului. III.2. Obligaţiile comodantului sunt următoarele: a) să predea la termenul, prevăzut la pct. IV.2. din contract, spre folosinţă comodatarului autoturismul care face obiectul prezentului contract; b) să repare prejudiciul suferit de comodatar cauzat de viciile ascunse ale bunului împrumutat, în situaţia în care avea cunoştiinţă de existenţa acestora la data încheierii contractului; c) să restituie cheltuielilor de conservare, dacă acestea au caracter extraordinar, neprevăzute în contract, atunci când comodantul, înştiinţat în prealabil, nu s-a opus efectuării lor ori când, din cauza urgenţei lucrărilor, acesta nu a putut fi înştiinţat în timp util; d) să nu înstrăineze bunul împrumutat şi să nu perturbe activitatea comodatarului pe toată durata derulării prezentului contract. IV. DURATA CONTRACTULUI IV.1. Prezentul contract de împrumut de folosinţă pe o perioadă de .............ani, cu posibilitatea de prelungire doar prin act adiţional. IV.2. Predarea autoturismului va avea loc la data de ...................., dată la care începe executarea contractului a cărui durată se încheie până la data de .................... . V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI V. 1. Prezentul contract încetează de plin drept, în cazul în care intervine: a) decesul comodatarului; b) restituirea anticipată a bunului la iniţiativa comodatarului; c) pieirea fortuită a bunului; d) expirarea termenului contractului; V. 2 Restituirea anticipată: Contractul încetează la data restituirii anticipate a bunului în urma solicitării comodantului în conformitate cu prevederile art. 2156 Cod civil; V.3. Rezilierea cerută în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante. V.4. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin ........ zile de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele. V.5 Prevederile referitoare la încetarea contractului nu înlătură răspunderea părţii care a cauzat în mod culpabil încetarea contractului. VI. LITIGII VI.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor. VI.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea diferendelor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. VII. FORŢA MAJORĂ Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin contract. VIII. CLAUZE FINALE VIII.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. VIII.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. VIII.3. Prezentul contract a fost încheiat astăzi ..................... într-un număr .................. exemplare originale pentru fiecare parte.

COMODANT ..........................

COMODATAR .................... reprezentat de .......................

* Pentru autoturismul deţinut de comodant în baza unui contract de leasing, este necesar şi acordul (adresă) firmei de leasing, care este proprietara autoturismului, cu privire la încheierea contractului de comodat.

Bunuri imobile (exemple: apartamente, vile, garsoniere, birouri)

 • MODEL DE CONTRACT DE COMODAT PENTRU IMOBILE

CONTRACT DE COMODAT

Subsemnatul ___________________ domiciliat în ____________, ________________________________ identificat cu B.I. / C.I. seria _____ nr. __________, eliberat de ___________ la data de __________, în calitate de COMODANT, şi Subsemnatul __________________ domiciliat în ____________, ___________________________________identificat cu B.I. / C.I. seria _____ nr. __________ , eliberat de ___________ ___________ la data de __________, în calitate de COMODATAR, am convenit încheierea prezentului contract de comodat cu respectarea următoarelor clauze : II. OBIECTUL CONTRACTULUI Art.1. Obiectul contractului este obţinerea folosinţei apartamentului în suprafaţă de ___ m.p. situat în ____________ , la adresa din ______________________. Art.2. Predarea-primirea obiectului comodatului va fi consemnată în procesul verbal de predare-primire care se încheie pânã la data de ______________ şi constituie anexa nr. 1 la prezentul contract şi parte integrantă din acesta (în procesul verbal de predare-primire se va menþiona gradul de uzură al bunului fix şi stadiul în care se predă). III. DURATA CONTRACTULUI Art.3. Durata contractului este de ______________ cu începere de la data de __________ până la data de ____________. IV. OBLIGAŢIILE COMODATARULUI Art.4. Comodatarul se obligã: a) sã se îngrijească de conservarea lucrului împrumutat ca un bun proprietar şi chiar mai bine decât de lucrurile sale, pe care este obligat să le sacrifice la nevoie în vederea conservării lucrului împrumutat, întrucât contractul este încheiat în interesul său; b) să întrebuinţeze lucrul numai la destinaţia determinată prin natura lui sub sancţiunea plăţii de daune interese; c) sã suporte riscul pieirii fortuite a bunului, cu excepţia întrebuinţării normale şi fără culpă din partea sa; d) să suporte cheltuielile necesare folosinţei lucrului, neavând dreptul să ceară restituirea lor deoarece acestea sunt accesoriu al folosinţei; e) sã nu încredinţeze lucrul cu orice titlu unei terţe persoane; f) să restituie la scadenţă lucrul împrumutat în natura sa specifică. V. RĂSPUNDEREA COMODATARULUI Art. 5. Comodatarul răspunde pentru deteriorarea sau pieirea în tot sau în parte a lucrului, dacã nu dovedeşte că deteriorarea sau pieirea s-a produs fortuit sau că deteriorarea este consecinţa folosirii potrivit destinaţiei şi fãrã culpă din partea sa. VI. STINGEREA EFECTELOR COMODATULUI Art.6. Raporturile contractuale încetează prin restituirea lucrului în stare corespunzătoare la termenul prevăzut în contract. În cazul nerespectării obligaţiilor de către comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului conform regulilor generale. În caz de moarte a uneia dintre părţi obligaţiile trec asupra succesorilor în drepturi potrivit regulilor generale. Moştenitorii comodatarului sunt obligaţi sş restituie imediat bunul, chiar dacã termenul prevăzut în contract nu a ajuns la scadenţă. VII. LITIGII Art.7. Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract de comodat, se vor soluţiona pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru este imposibil, litigiul va fi dedus spre soluţionare instaţelor judecãtoreşti de drept comun. Încheiat astăzi ......................... conform art. 1560 C. civ. în __ exemplare originale pentru fiecare parte.

COMODANT,

COMODATAR,

Acte necesare pentru a încheia un contract de comodat

Actele necesare la încheierea contractului de comodat diferă în funcție de bunurile care sunt date spre folosință.

 • Pentru bunurile mobile sau imobile sunt necesare următoarele acte:
 • Actul de identitate (comodant și comodatar);
 • Actul de proprietate;
 • Actele de funcționare, pentru persoanele juridice.

În cazul în care este dat spre folosință un autovehicul sunt necesare următoarele acte:

 • Actul de identitate (comodant și comodatar);
 • Talonul și cartea de identitate a mașinii;
 • Certificat fiscal eliberat de DITL (Direcția de Impozite și Taxe Locale);
 • Pentru persoane juridice: act constitutiv, hotărâre AGA (Adunarea Generală a Acționarilor);
 • Opțional, acordul firmei de leasing, dacă este cazul
Fanatik.ro

Bianca Adam, o vloggeriţă celebră din România, bătută pe stradă cu o bară de metal (Video)

Observator Antena 1

Accident violent în Bucureşti, provocat de o şoferiţă drogată: "În 3 minute plecăm" (Video)

Observator Antena 1

Bodo de la Proconsul a făcut infarct! În ce stare se află acum solistul

Spynews.ro

Ultimii condamnați la moarte din Europa și povestea lor halucinantă! Inculpații sunt frați...

Spynews.ro

Unul dintre cei mai mari criminali din istoria României a cerut să fie eliberat. Gest sfidător...

AntenaSport

Apel disperat pentru salvarea celor doi fraţi condamnaţi la moarte. Care sunt şansele să...

AntenaSport

Daniela Crudu este istorie! Mihai Costea, într-o nouă relație cu o altă bombă sexy din lumea...

Antenastars.ro

Are sau nu are coronavirus? Horia Moculescu, primele declarații după ce a fost testat: „Am...

Antenastars.ro

ȘASE seriale super tari care revin cu sezoane noi luna aceasta

Zu TV

CINCI vedete care nu au cont pe rețelele sociale

Zu TV

5 zodii care redescoperă dragostea în 2018 – Cea mai iubită zodie este…

tvhappy.ro

ANAF, anunțul pentru toți contribuabilii. Totul va fi picat luni 8 iunie, în aceste ore

Playtech.ro

Cea mai bună rețetă de salată de roșii cu castraveți. Simplă, rapidă și perfectă pentru...

Playtech.ro

Răsturnare de situaţie în privinţa transferului lui Bălgrădean la CFR Cluj! Moment...

Telekomsport.ro

Umilința supremă pentru Digi24! Cine s-a găsit să le cumpere măști dacă nu au bani

Capital.ro

Cum arată părinții Vulpiței de la Acces Direct. IMAGINEA a strâns zeci de mii de like-uri

Impact

Zodiile care își găsesc perechea până la finalul lui 2020

Antena3.ro

Bianca Drăgușanu, așa cum nu credeai că o s-o vezi vreodată: Incredibil ce a ajuns să facă

Voxbiz.ro

Zece motive pentru care esti respins la ITP

Cars.ro

Iohannis repornește economia cu o parcare de 1 milion, la Cotroceni

Jurnalul
Cele mai noi stiri
Lajumate.ro