Antena Căutare

Canon de rugăciune 12 septembrie. Rugăciune către Sfântul Mucenic Avtonom

Canonul zilei 12 septembrie. In calendarul ortodox, miercuri, credinciosii il praznuiesc pe Sfantul Mucenic Avtonom. Iata care este rugaciunea acestei zilei.

Canonul zilei 12 septembrie. În calendarul ortodox, miercuri, credincioșii îl prăznuiesc pe Sfântul Mucenic Avtonom. Iată care este rugăciunea acestei zilei.

Troparul Sfântului Mucenic Avtonom, glasul al 4-lea:

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge Sfinţite Mucenice Avtonom, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Carele lui Faraon...

Stih: Sfinte Mucenice Avtonom, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind luminat pururea cu Lumină Dumnezeiască, ierarhe, izbăveşte-mă de întunericul păcatelor, ca să laud astăzi luminatul tău praznic.

Stih: Sfinte Mucenice Avtonom, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te arhiereu, ca un râvnitor al Apostolului Pavel, ai înconjurat toată lumea, propovăduind mântuirea tuturor şi surpând capiştile idolilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiindu-ţi întărit sufletul pe piatra credinţei, ai pătimit ucidere cu pietre; şi cu bucurie către Viaţa Cea Neveştejită te-ai mutat, Sfinţite Mucenice Avtonom.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născut-ai mai presus de Cuvânt pe Cel Născut mai înainte de veci din Tatăl, Maică Neispitită de nuntă. Pe Acela roagă-L pentru noi, cei ce te lăudăm pe tine cu dreaptă credinţă.

Cântarea a 3-a. Irmos: Întăritu-s-a inima mea...

Stih: Sfinte Mucenice Avtonom, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Gonirile tale şi împroşcările cu pietre şi îmboldirile şi vărsările sângiurilor ca o gârlă, legăturile, închisorile şi moartea ta laud, Mucenice Ierarhe Avtonom.

Stih: Sfinte Mucenice Avtonom, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Surpând nelegiuirea cu mergerea ta de bunăvoie spre patimă, ţi-ai luminat podoaba arhieriei cu picăturile sângiurilor tale, mucenice; şi împărăţeşti împreună cu Hristos, Împăratul veacurilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Vitejiile tale cele care le-ai făcut asupra celor ce te prigoneau nesuferindu-le protivnicul drepţilor, fericite, tot felul de supărări ţi-a scornit ţie, iar tu cu arma Crucii l-ai omorât.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mai Sfântă decât îngerii şi mai Desfătată decât cerurile, Născătoare de Dumnezeu, aflându-te pe tine Cel Ce pe sfinţi Se odihneşte, fiind Neîncăput din fire, întru tine încape şi pe mine mă mântuieşte.

Irmosul:

Întăritu-s-a inima mea în Domnul, Cel Ce dă rugăciune celui ce se roagă. Că arcul puternicilor a slăbit şi cei slabi s-au încins cu putere.

Cântarea a 4-a. Irmos: Auzit-am, Doamne, glasul...

Stih: Sfinte Mucenice Avtonom, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind legat de dragostea lui Hristos, părinte, dezlegi pe cei legaţi de înşelăciune, cu împletirile cuvintelor tale şi-i pironeşti de dragostea Vieţii Celei Adevărate.

Stih: Sfinte Mucenice Avtonom, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind doctor priceput, fericite mucenice, pe cei otrăviţi cu otrava deşertăciunii idolilor îi îndulceşti cu cuvintele credinţei, preaînţelepte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Podoaba mucenicilor, frumuseţea arhiererilor, întărirea Bisericii şi întrarmarea credincioşilor, să fie cinstit minunatul Mucenic Avtonom.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Către noianul îndurărilor tale, Ceea ce ai născut Viaţa lumii, năzuiesc, Preacurată, eu, cel omorât de păcate; prin rugăciunile tale miluieşte-mă, Stăpână.

Cântarea a 5-a. Irmos: Răsari mie, Doamne...

Stih: Sfinte Mucenice Avtonom, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca soarele ai răsărit în tăria Bisericii şi cu razele nevoinţelor şi cu minunile tale, mucenice, luminezi pe credincioşi, risipind negura demonilor, Sfinte Mucenice Avtonom.

Stih: Sfinte Mucenice Avtonom, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De Duhul cel Preasfânt fiind luminat, s-a arătat limba ta ca un condei bine scriitor, însemnând Legea lui Hristos pe lespezile inimilor celor binecredincioşi, Sfinte Avtonom.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Duhul cel Preasfânt aflându-te locaş curat şi sălăşluire a Sa, te-a umplut de daruri Dumnezeieşti, sfinţite mucenice al lui Hristos.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Răsari mie, Stăpână, raza milei tale, mie celui ce sunt cuprins de-a pururea întru întunericul greşelilor mele; şi mă îndreptează către lumina pocăinţei, Preacurată, ca să te măresc pe tine cu credinţă.

Cântarea a 6-a. Irmos: Viforul gândurilor...

Stih: Sfinte Mucenice Avtonom, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ocârmuit fiind de Dumnezeiasca Mână, fără primejdie ai înotat în noianul înşelăciunii şi ai ajuns la limanul cel lin al Împărăţiei celei de sus, Sfinţite Mucenice Avtonom.

Stih: Sfinte Mucenice Avtonom, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împungându-ţi-se coasta cu suliţa, cugetătorule de Dumnezeu, ai închipuit Patima lui Hristos şi cu mulţimea pietrelor fiind îngrămădit, fericite, ai râvnit cu adevărat mucenicului celui dintâi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Prăznuind cinstită ziua săvârşirii tale, cu credinţă ne rugăm ţie, ca unuia ce ai îndrăznire către Dumnezeu; pe Acela neîncetat roagă-L pentru noi, preafericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Lupta păcatelor mele celor multe mă trage la adâncimea deznădăjduirii, Fecioară. Ci, cu mâna ta cea puternică, scoate-mă şi mă miluieşte, ca să te laud pe tine, Prealăudată.

Irmosul:

Viforul gândurilor apucându-mă, întru adâncul greşelilor celor nemăsurate mă trage; ci Tu, Ocârmuitorule Bune, mai înainte apucând, îndreptează-mă ca pe proorocul şi mă mântuieşte.

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Pe cea neadormită...

Trupul tău cu posturi topindu-ţi, cu neadormite rugăciuni pe Făcătorul ai rugat pentru păcatul tău, ca să iei iertare desăvârşită; şi ai luat iertare, calea pocăinţei arătând.

Cântarea a 7-a. Irmos: Cel Ce a grăit în munte...

Stih: Sfinte Mucenice Avtonom, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind aruncat în topitoarea chinurilor, te-ai arătat mai curat decât aurul, sfinte, luminându-ne pe noi cu luminile minunilor tale.

Stih: Sfinte Mucenice Avtonom, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce se închinau pietrelor, cu pietre împroşcându-te, către Hristos, Piatra vieţii, după dorinţa ta te-au mutat, fericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Gonirile tale s-au arătat izgoniri demonilor, cugetătorule de Dumnezeu şi râurile sângiurilor tale au stins cuptorul necredinţei.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce Te-ai sălăşluit în pântecele Fecioarei şi ai arătat-o mai Desfătată decât cerurile, bine eşti cuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri.

Cântarea a 8-a. Irmos: Pământul şi toate cele ce sunt...

Stih: Sfinte Mucenice Avtonom, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cinstitul tău sânge, care s-a vărsat pentru Hristos, pământul l-a primit. Iar cerurile au primit sufletul tău suindu-l la mărire; pe care cetele îngerilor şi duhurile tuturor drepţilor cu bucurie l-au întâmpinat, Sfinte Mucenice Avtonom.

Stih: Sfinte Mucenice Avtonom, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pâraiele sudorilor tale, mucenice, au stins focul celor necredincioşi; iar râurile minunilor tale, Cuvioase Avtonom, au uscat marea patimilor noastre, a celor ce cu credinţă te lăudăm, fericite, întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Mergând pretutindenea ai propovăduit numele lui Hristos; capiştile înşelăciunii le-ai surpat, pe cei din întunericul necunoştinţei i-ai luminat, părinte şi bisericii Ziditorului tău l-ai alcătuit. Pe Acela Îl preaînălţăm întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pământ Sfânt, în care s-a Sălăşluit Hristos, Piatra vieţii, Uşă a Luminii Celei Înţelegătoare, Munte cu adevărat Netăiat; Raiul Măririi şi Sfeşnic de aur mai înainte ai fost numită, Preacurată Fecioară, pururea Binecuvântată.

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pământul şi toate cele ce sunt pe el, mările şi toate izvoarele, cerurile cerurilor, lumina şi întunericul, gerul şi zăduful, fiii oamenilor şi preoţi, binecuvântaţi pe Domnul şi-L preainălţaţi pe El întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a. Irmos: Făcut-a tărie cu braţul Său...

Stih: Sfinte Mucenice Avtonom, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De Cel după care dorea încă în trup fiind, Sfântul Avtonom, apropiindu-te acum după moarte, aievea priveşti pe Hristos, Lumina Cea Neînserată.

Stih: Sfinte Mucenice Avtonom, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Săvârşindu-ţi călătoria şi păzindu-ţi credinţa, ai primit cununa ostenelilor; roagă-te dar neîncetat pentru noi Mântuitorului, sfinţite mucenice al lui Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Lumina Vieţii Celei Neînserate, ţi-a răsărit ţie, fericite, pentru că ai săvârşit pe pământ fapte bune, vrednicule de lumină; şi acum te veseleşti în ceruri cu Hristos.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fiind Nădejde şi Părtinitoare credincioşilor, te rugăm: miluieşte-ne de patimi şi de tot felul de supărări, pe noi care pururea te mărturisim pe tine, Preacurată, Născătoare de Dumnezeu.

Irmosul:

Făcut-a tărie cu braţul Său pentru că a surpat pe cei puternici de pe scaune şi a înălţat pe cei smeriţi Dumnezeul lui Israel. Întru care ne-a cercetat pe noi. Răsăritul cel din înălţime şi ne-a îndreptat pe calea păcii.

SEDELNA, glasul al 4-lea Podobie: Degrab ne întâmpină...

Îndoită cunună a nestricăciunii ţi-a dăruit ţie, Hristos, preafericite, ca unui nevoitor şi ca unui cinstit, Sfinte Ierarhe Avtonom; căci cu aceasta ai adus jertfă fără de sânge; iar cu mucenicia, cu adevărat ai râvnit Dumnezeieştii Lui Patimi. Pentru aceea, te-ai învrednicit de fericirea Lui cea neveştejită.

SEDELNA la Praznicul Naşterii Maicii Domnului,glasul al 4-lea Podobie: Degrab ne întâmpină...

Iuda măreşte-te şi David întăreşte-te, Adame înnoieşte-te şi Levi veseleşte-te, că din voi S-a născut mie Hristos, încordează-ţi canonul, scriitorule de cântări şi spune: cine este Fecioara care s-a născut? Este Maica lui Hristos Dumnezeu, Hrănitoarea Vieţii noastre.

Sursă: doxologia.ro

„Mai avem doar 2 ani”! Avertismentul lui Antonio Guterres în legătură cu schimbările climatice!... 17 ani de la atentatele teroriste de la New York. 11 septembrie 2001 sept 2018...
Video recomandate
Lasă-mă, îmi place! Camera 609 | Sezonul 1, episodul 9, 22 septembrie 2023. Eva, în lacrimi după ce Diana și-a făcut apariția în ziua logodnei cu Victor: Îmi pare rău că a aflat așa!
Lasă-mă, îmi place! Camera 609 | Sezonul 1, episodul 9, 22 septembrie 2023. Eva, în lacrimi după ce Diana și-a făcut apariția în ziua logodnei cu Victor: Îmi pare rău că a aflat așa! Vineri, 22.09.2023, 20:45
Parteneri Când te va cere în căsătorie, în funcție de zodia lui. Nativii care sunt pregătiți să facă marele pas Când te va cere în căsătorie, în funcție de zodia lui. Nativii care sunt pregătiți să facă marele pas Catine.ro Natalia Ramírez dezvăluie dacă se întoarce în Betty cea urâtă 2 ca Marcela Valencia. Ce a declarat vedeta Natalia Ramírez dezvăluie dacă se întoarce în Betty cea urâtă 2 ca Marcela Valencia. Ce a declarat vedeta Happy Channel „M-a umilit, pentru că așa face el... Buzatu are cel puțin 1000 de oameni pe care i-a plasat în toate punctele cheie ale județului” „M-a umilit, pentru că așa face el... Buzatu are cel puțin 1000 de oameni pe care i-a plasat în toate punctele cheie ale județului” Libertatea.ro Explicația directorului la stat prins cu banii de mită ceruți pentru angajare: ”Ca să nu fie furați, i-am depus în propriul portofel” Explicația directorului la stat prins cu banii de mită ceruți pentru angajare: ”Ca să nu fie furați, i-am depus în propriul portofel” Ziare.com Miss România, apariție răvășitoare pe iahtul fiului unui milionar român. Puștiul de bani gata poartă un ceas de 250.000 de euro Miss România, apariție răvășitoare pe iahtul fiului unui milionar român. Puștiul de bani gata poartă un ceas de 250.000 de euro AntenaSport Brigitte Macron și Camilla, Regina Consoartă, au purtat ținute fabuloase la recepția de gală de la Versailles. Au avut apariții cu adevărat spectaculoase. FOTO Brigitte Macron și Camilla, Regina Consoartă, au purtat ținute fabuloase la recepția de gală de la Versailles. Au avut apariții cu adevărat spectaculoase. FOTO Elle Anunț important al ANM! Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Temperaturile vor fi mai scăzute Anunț important al ANM! Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Temperaturile vor fi mai scăzute Spynews.ro Mihai Cazacu, milionarul de la Loto, a murit. Afaceristul avea 51 de ani Mihai Cazacu, milionarul de la Loto, a murit. Afaceristul avea 51 de ani BZI Cum arată Brigitte Pastramă după ce și-a scos acidul din buze și a renunțat la genele false și extensiile de păr Cum arată Brigitte Pastramă după ce și-a scos acidul din buze și a renunțat la genele false și extensiile de păr BZI Motivul pentru care Selly nu își mai cumpără haine de lux Motivul pentru care Selly nu își mai cumpără haine de lux Antenastars.ro Prăjitură cu gem și aluat ras. Rețetă din copilărie Prăjitură cu gem și aluat ras. Rețetă din copilărie HelloTaste.ro Hidroelectrica a anunţat perioada în care clienții pot transmite indexul în luna septembrie 2023 Hidroelectrica a anunţat perioada în care clienții pot transmite indexul în luna septembrie 2023 Antena3.ro Cum foloseau strămoșii oamenilor craniile celor decedați, potrivit experților. Obiceiul ar fi considerat înfiorător azi Cum foloseau strămoșii oamenilor craniile celor decedați, potrivit experților. Obiceiul ar fi considerat înfiorător azi useit Horoscopul zilei de 24 septembrie 2023. Racii petrec timp alături de cei dragi. Află ce se întâmplă cu zodia ta Horoscopul zilei de 24 septembrie 2023. Racii petrec timp alături de cei dragi. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine Primăria Capitalei ar putea aloca 3,7 mil. lei pentru a cumpăra 100 de dispozitive de testare antidrog Primăria Capitalei ar putea aloca 3,7 mil. lei pentru a cumpăra 100 de dispozitive de testare antidrog Wall-Street Joe Jonas și Sophie Turner, divorț cu scandal! Actrița l-a acuzat pe Joe Jonas că i-a răpit copiii Joe Jonas și Sophie Turner, divorț cu scandal! Actrița l-a acuzat pe Joe Jonas că i-a răpit copiii Kudika Afacerea inedită cu care o româncă a dat lovitura în Spania. A angajat şi români, produsele se vând cu peste 100 de euro Afacerea inedită cu care o româncă a dat lovitura în Spania. A angajat şi români, produsele se vând cu peste 100 de euro Playtech Dorian Popa, contactat direct de soția lui Călin Donca. Ce i-a spus Orianda artistului: ”Nu știu ce să cred” Dorian Popa, contactat direct de soția lui Călin Donca. Ce i-a spus Orianda artistului: ”Nu știu ce să cred” Redactia.ro Ce înseamnă că România va da Austria în judecată din cauza Schengen. Ce putem obţine  Ce înseamnă că România va da Austria în judecată din cauza Schengen. Ce putem obţine  Observator Alcoolul crește tensiunea arterială chiar și în cantități mici – studiu Alcoolul crește tensiunea arterială chiar și în cantități mici – studiu MediCOOL Cât mălai se pune la 1 litru de apă. Metoda folosită pentru a obține mămăliga perfectă Cât mălai se pune la 1 litru de apă. Metoda folosită pentru a obține mămăliga perfectă HelloTaste FOTO. Imagini cu gimnasta fără inhibiții! Face o avere din poze pentru bărbați FOTO. Imagini cu gimnasta fără inhibiții! Face o avere din poze pentru bărbați ProSport Pensionarii cu pensii până la 1700 de lei pot primi AMENDĂ de 6500 de lei. Ce reguli nu trebuie să încalce aceștia Pensionarii cu pensii până la 1700 de lei pot primi AMENDĂ de 6500 de lei. Ce reguli nu trebuie să încalce aceștia Gandul Înainte de a fi prezicătoare, Maria Ghiorghiu a fost casieriță la Loteria Română. Ce s-a întâmplat după ce a visat cele 6 numere la Loto 6/49 Înainte de a fi prezicătoare, Maria Ghiorghiu a fost casieriță la Loteria Română. Ce s-a întâmplat după ce a visat cele 6 numere la Loto 6/49 CanCan De ce sunt copiii mofturoși la masă și care ar putea fi cauzele De ce sunt copiii mofturoși la masă și care ar putea fi cauzele DeParinti Poza cu Selena Gomez și Taylor Swift care a strâns peste 15 milioane de like-uri. Imaginea care pune capăt tuturor zvonurilor despre relația lor Poza cu Selena Gomez și Taylor Swift care a strâns peste 15 milioane de like-uri. Imaginea care pune capăt tuturor zvonurilor despre relația lor ZUTV Cum îți dai seama că ai cumpărat un iPhone 15 nou original. Detaliul introdus de Apple pe cutia telefonului Cum îți dai seama că ai cumpărat un iPhone 15 nou original. Detaliul introdus de Apple pe cutia telefonului UseIT Fructe cu index glicemic scăzut. 9 variante de care să te bucuri toamna aceasta Fructe cu index glicemic scăzut. 9 variante de care să te bucuri toamna aceasta Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


Video Medicool sezonul 5, 23 septembrie 2023. Bustierea previne lăsarea sânilor. Un mit adevărat sau fals? Medicool sezonul 5, 23 septembrie 2023. Bustierea previne lăsarea sânilor. Un mit adevărat sau fals? Sambata, 23.09.2023, 13:00
x