Antena Căutare

Canon de rugăciune 21 august. Rugăciune către Sf Apostol Tadeu

Pe 21 august, crestinii ortodocsi il praznuiesc pe Sfantul Apostol Tadeu. Iata ce rugaciune se rosteste in aceasta zi. Rugaciunea zilei de marti, 21 august.

Pe 21 august, creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe Sfântul Apostol Tadeu. Iată ce rugăciune se rostește în această zi. Rugăciunea zilei de marți, 21 august.

Troparul Sfântului Apostol Tadeu, glasul al 3-lea:

Apostole Sfinte Tadeu, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Să cântăm Domnului...

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înaintea Scaunului Stăpânului stând, Preaînţelepte Tadeu, dă-mi luminare, ca să laud prăznuirea ta cea de lumină purtătoare.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lumina cea fără de ani arătându-se cu noi sub ani, Cel mai presus de fiinţă te-a învrednicit pe tine, fericite, ca pe o rază să luminezi lumea.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu putere încingându-te pe tine Cel Nebiruit în tărie, te-a întărit ca să pierzi toată tăria celui amăgitor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Stăpână a toate te-ai arătat Născând în Chip de Negrăit pe Cel Ce stăpâneşte făpturile, de Dumnezeu Nascătoare, Fecioară, Prealăudată.

Cântarea a 3-a. Irmos: Tu eşti Întărirea...

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Raza Dumnezeiescului Dar luminând popoare, mărite, lumină curată te-ai arătat celor ce erau în întunericul celor cumplite.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vindecare şi mântuire, cu voirile cele Dumnezeieşti lucrătoare, înţelepte, ai adus împăratului Avgar, la dânsul venind.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Case Duhului Celui Atotlucrător ai făcut pe pământeni, înţelepte, surpând capiştile piericiunii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Însemnările Legii celei mai dinainte şi glasurile proorocilor, Stăpână, au arătat prealuminat înfricoşătoare Naşterea ta, Maica lui Dumnezeu.

Cântarea a 4-a. Irmos: Auzit-am, Doamne, Taina iconomiei Tale...

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Minte înaltă având, ai luat Dumnezeieştile cunoştinţe şi Darurile Duhului, ucenice Tadeu, al Împăratului tuturor.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În învăţătura Dumnezeieştilor Taine fiind, preafericite, pe cei neînvăţaţi ai luminat, să cinstească Treimea Cea de o Fiinţă.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Legea Dumnezeiască ai scris în inimă, fericite, ştergând mai întâi scrisorile necunoştinţei şi idolii păgânătăţii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca Una care ai născut pe Făcătorul, te-ai arătat Împărăteasă a toate făpturile. Pentru aceasta te slăvim, de Dumnezeu Născătoare, Ceea ce numai tu eşti pururea Fecioară.

Cântarea a 5-a. Irmos: Din noaptea necunoştinţei...

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Purtând Dumnezeiască asemănarea Stăpânului, fericite, la Avgar stăpânitorul, Dumnezeiesc doctor ai venit.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinţitul Toma după Dumnezeiasca Înălţare a Cuvântului, propovăduitor te-a trimis la cei ce aveau trebuinţă, Preaînţelepte Tadeu.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzând Avgar bolile gonite şi inimile vindecate, s-a umplut de Dumnezeiască luminare, prin mijlocirile tale.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Cuvântul Întrupat, Cel Ce poartă îndoită lucrare, L-ai născut, Fecioară, Ceea ce nu ştii de nuntă, rămânând Fecioară Neîntinată.

Cântarea a 6-a. Irmos: Iona din chit a strigat...

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminarea Sfântului Duh ce s-a sălăşluit în inima ta, adevărat luminător lumii te-a făcut pe tine, Apostole Tadeu, cel ce ai stricat întunericul înşelăciunii.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Purtând pe trup rănile lui Hristos cele mântuitoare, Apostole Tadeu, ca o frumuseţe ai izbăvit, înţelepte, popoare de toată grozăvia şi la Bucuria Cea Frumoasă te-ai înălţat.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o dimineaţă te-ai arătat, pe Soarele dreptăţii arătându-l nouă, mărite, cu Care, luminându-ne, fii luminii celei înţelegătoare printr-Însul noi pământenii ne-am făcut, Apostole Tadeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Prunc Nou ne-ai născut nouă pe Cel de o Fiinţă cu Tatăl, Care iarăşi a adus firea omenească cea stricată la frumuseţea cea dintâi, Curată.

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi...

Prăznuirea Apostolului cea de bucurie a sosit, să o săvârşim astăzi cu veselie. Că el dă, celor ce-l cinstesc pe dânsul cu credinţă, izbăvire de păcate şi Dumnezeiască Tărie, căci are îndrăzneală ca un Dumnezeiesc tăinuitor al darului lui Hristos.

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii cei binecredincioşi...

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Minuni săvârşind cu chemarea Domnului, Celui ce a îmbrăcat materia trupului, ai tras popoare şi cetăţi la credinţa cea adevărată, preamărite, care cântă: Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai oprit putreziciunea necredinţei, cu Dumnezeiască sarea cuvintelor tale celor dulci şi ai vindecat inimile cele rănite cu săgeata şarpelui, Fericite Apostole, cântând: Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ridicându-te la înălţimea privirii spre cele de sus, te-ai umplut, Sfinte Apostole Tadeu, de Dumnezeiescul Duh; şi cu cuvântul de mântuire Dumnezeieşte te-ai înbogăţit şi popoare ai învăţat să cânte: Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu obiceiul meu alunecând şi cu fapte netrebnice îmbrăcat fiind, la tine scap: ajută-mi, Stăpână, obiceiuri de pocăinţă dând smeritului meu suflet, ca să te măresc pe tine.

Cântarea a 8-a. Irmos: Biruitori chinuitorului...

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cer te-ai arătat, spunând Slava lui Dumnezeu, Apostole Tadeu şi păgânilor ai fost luminare, la Dumnezeiasca credinţă aducând pe cei ce cântă cu căldură: Lăudaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi în veci.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tărie celor neputincioşi, orbilor şi slăbănogilor bună umblare, fericite, dând cu puterea Duhului, cetăţii Edesei luminător te-ai făcut. Pentru aceea, te laudă pururea cu credinţă pe tine, Sfinte Apostole Tadeu.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce cu bogăţia minunilor a întors la credinţă cu Dumnezeiasca voie neamul cel necredincios şi din înşelăciunea idolească a scăpat pe cei ce alergau la dânsul, cu credinţă după datorie să fie mărit Apostolul Tadeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Umbra Legii a încetat, Stăpână, născând tu pe Dătătorul Legii, Cel Ce luminează cu darul lumea. Pe Acela pururea roagă-L să se milostivească degrab spre mine cel biruit de legea păcatului.

Cântarea a 9-a. Irmos: Cu adevărat Născătoare...

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce vezi Dumnezeieştile răsplătiri cele veşnice şi lângă doririle cele mai desăvârşite mai luminat te apropii, Fericite Apostole Tadeu, veseleşte-te şi dănţuieşte.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un cedru, ca un mare chiparos, Mărite Tadeu, cu bunătăţile te-ai înălţat, umplând de bună mireasmă inimile celor ce te laudă pe tine.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împreunatu-te-ai cu Apostolii, fericite şi cu mucenicii şi cu cetele celor fără de trup, bucurându-te; cu aceia roagă-te să se mântuiască cei ce te cinstesc pe tine.

Stih: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pomenirea ta cu strălucirea darurilor, din destul luminând gândurile credincioşilor, pe toţi îi îndemna să te laude pe tine, Sfinte Apostole Tadeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Iubitoare de bine, Fecioară, fă bun sufletul meu cel înrăutăţit cu păcatele, Ceea ce ai născut pe Cuvântul cel Preabun.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Apropiindu-te de Soarele Cel Înţelegător, de la Care ai luat Razele cele de Taină, te-ai făcut ca o stea prealuminoasă, strălucind toată plinirea pământului şi împărtăşind negura înşelăciunii, preafericite. Pentru aceasta, pomenirea ta cea de lumină purtătoare şi sfântă, cu credinţă o prăznuim şi cu un glas grăim către tine: Sfinte Apostole Tadeu, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce cinstesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

SEDELNA Praznicului Adormirii Maicii Domnului, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău...

Ceata cea preacinstită a înţelepţilor Apostoli s-a adunat în chip minunat să îngroape cu Preamărire trupul cel Preacurat, Născătoare de Dumnezeu, Prealăudată. Cu aceia au cântat mulţimile îngerilor, lăudând Cinstită adormirea ta, pe care cu credinţă o prăznuim.

Sursă: doxologia.ro

Calendar ortodox 19 august. Rugăciunea din Duminica a XII-a după Rusalii... Sinaxarul zilei de 21 august. Iată ce sfinți se cinstesc, marți, în Calendarul Orodox...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Video recomandate
Hello Chef sezonul 7, 25 mai 2024. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul Mishei
Hello Chef sezonul 7, 25 mai 2024. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul Mishei Sambata, 25.05.2024, 15:58
Ai filme bune în AntenaPLAY Vezi acum
Citește și
x