Live acum
Prime Time 20:30Chefi la Cutite

Ajutor social 2019. Ce este alocația pentru susținerea familiei și câți bani se acordă în acest an

Ajutor social 2019. Ce este alocația pentru susținerea familiei și câți bani se acordă în acest an

ajutor social 2019 alocatie pentru sustinerea familei

Ajutor social 2019. Ce este alocația pentru susținerea familiei și câți bani se acordă în acest an.

Ajutor social 2019. Printre ajutoarele acordate stat și anul acesta se numără alocația pentru susținerea familiei. Aceasta se o acordă în baza legii nr.277/24.12.2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cetățenilor români, străini sau apatrizi care locuiesc în România.

Alocație pentru susținerea familiei 2019. Beneficiari

Acest ajutor social se acordă familiilor şi persoanelor singure care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani, dacă acestea realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 530 lei.

Acest tip de ajutor social se mai acordă familiilor monoparentale, bărbat și copil sau femeie cu copil, dacă locuiesc împreună.

Alocație pentru susținerea familiei 2019. Acte necesare:

  • Livretul de familie eliberat de serviciul de stare civilă al primăriei de domiciliu;
  • Buletin de identitate, carte de identitate, carte provizorie de identitate;
  • Certificat de căsătorie;
  • Certificat de deces (acolo unde este cazul);
  • Certificat de naştere pentru copiii până la 18 ani;

În cazul divorţului cu copii, se va prezenta hotărârea judecătorească în care se va face referire la încredinţarea minorului şi obligaţia legală de întreţinere;

Pentru copilul dat spre adopţie, se va prezenta hotărârea judecătorească de adopţie;

Pentru copilul dat în plasament familial sau încredinţat, se va prezenta hotărârea comisiei privind protecţia copilului;

În cazul în care pentru un copil s-a stabilit tutela sau curatela, se va prezenta dispoziţia primarului eliberată de serviciul autoritate tutelară;

Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească;

Hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, sau execută o pedeapsă privată de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;

Hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;

Adeverinţa de elev;

Certificat de venituri eliberat de Administraţia Finanţelor Publice Sector 6 (str. Popa Tatu nr. 7) din care să rezulte dacă realizează venituri din activităţi pe cont propriu, şi declaraţie notarială pe propria răspundere- în cazul în care persoana nu este angajată şi nu realizează venituri;

Certificat de rol fiscal eliberat de Serviciul Public Finanţe Publice

Adeverinţa de salariat, în care se va specifica salariul net din luna anterioară depunerii cererii;

Dovada indemnizaţie cu caracter permanent;

Talon şomaj, talon pensie (pentru toate categoriile de pensii);

Ultimul talon alocaţie de stat

Adeverința care să ateste adresa, veniturile obținute.

Cererea pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei, precum şi celelalte acte doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, se înregistrează la Serviciul Ajutor Social din raza sectorului în care locuiesc sau la Primăria localității respective.

În urma acestui demers, va urma o anchetă socială.

Ajutor social 2019. Alocatie pentru susținerea familiei. Cuantum

Cuantumul alocaţiei este stabilit diferenţiat, în funcţie de veniturile familiei şi numărul de membri ai acesteia, fiind raportat la indicatorul social de referinţă –ISR, după cum urmează:

  • Pentru familia formată din soţ, soţie si copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună:

- în cazul în care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 200 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este:


* 0, 1640 x ISR =82 lei pentru familia cu un copil;
* 0, 3280 x ISR =164 lei pentru familia cu 2 copii;
* 0, 4920 x ISR = 246 lei pentru familia cu 3 copii;
* 0, 6560 x ISR =328 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi;

- în cazul in care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează între 201 lei si 530 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este:

* 0, 1500 x ISR =75 lei pentru familia cu un copil;
* 0, 3000 x ISR = 150 lei pentru familia cu 2 copii;
* 0, 4500 x ISR =225 lei pentru familia cu 3 copii;
* 0, 6000 x ISR =300 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi;

  • Pentru familia monoparentală formată din persoana singură si copiii aflaţi în întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta:

- în cazul în care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează pana la 200 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este:

* 0, 214 x ISR =107 lei pentru familia cu un copil;
* 0, 428 x ISR =214 lei pentru familia cu 2 copii;
* 0, 642 x ISR =321 lei pentru familia cu 3 copii;
* 0, 856 x ISR =428 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi;

- în cazul în care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează intre 201 lei si 370 lei, cuantumul alocaţiei este:

* 0, 204 x ISR = 102 lei pentru familia cu un copil;
* 0, 408 x ISR = 204 lei pentru familia cu 2 copii;
* 0, 612 x ISR =306 lei pentru familia cu 3 copii;
* 0, 816 x ISR =408 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi.

Alocație pentru întreținerea familei. Condiții de acordare

Familiile care au în întretinere copii de vârstă şcolară, beneficiază de alocaţie în condiţiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învatământ organizate potrivit legii, cu excepţia celor care le întrerup din motive medicale, şi nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.

Pentru familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară cu handicap grav sau accentuat şi care nu frecventează o formă de învatamant, organizată în condiţiile legii, alocaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap şi a dovezii eliberate de direcţiile de asistenţă socială, prin care se atestă faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formă de învătământ, prevazută de lege.

Pe lângă ajutorul social tip alocație pentru întreținerea familei, Guvernul acordă și ajutor de încălzire pentru iarna 2018-2019. Vezi aici valoarea acetui ajutor social, când se acordă și condiții.

sursa: Direcția Protecția Copilului, sector 6

Recomandari