Antena Căutare

Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare. Se rostește pe 1 ianuarie pentru vindecare și iertarea păcatelor

Sf. Vasile este serbat pe data de 1 ianuarie și, de asemenea, pe 30 ianuarie împreună cu Sf. Ioan Gură de Aur și Sf. Grigore. În prima zi a noului an, este bine să înălțăm o rugăciune pentru acest Sfânt Părinte, unul dintre cei mai mari teologi creștini.

colaj cu icoana sfantului vasile cel mare un preot cu evanghelia si credinciosi care aprind lumanari Galerie
Rugăciunea făcătoare de minuni a Sf. Vasile cel Mare se rostește pe 1 ianuarie de către creștini ortodocși

Sântul Vasile cel Mare a acordat o mare atenție păturii sărace și a celor oprimați, a făcut nenumărate acte de caritate și a fost iubit nu doar de creștini ortodocși, ci și de evrei și păgâni, care au participat la înmormântarea sa.

Rugăciune de Sfântul Vasile pentru vindecare și iertarea păcatelor

Știu, Doamne, că cu nevrednicie mă împărtășesc cu preacurat Trupul Tău, și cu scump Sângele Tău, și sunt vinovat, și osânda îmi mănânc și-mi beau, nesocotind Trupul și Sângele Tău, al Hristosului și Dumnezeului meu; ci întru îndurările Tale nădăjduind, mă aproprii la Tine, Cel ce ai zis: Cel ce mănâncă Trupul meu și bea Sângele Meu, rămâne întru Mine și Eu întru el.

Îndură-Te deci spre mine, Doamne, și nu mă da spre batjocură pe mine păcătosul, ci fă cu mine după mila Ta; și să-mi fie mie Sfintele acestea spre vindecare, și curățire, și luminare, și pază, și mântuire, și spre sfințirea sufletului și a trupului; spre depărtarea a toată nălucirea și fapta vicleană, și lucrarea diavolească ce se lucrează cu dinadinsul întru mădularele mele; spre îndrăznirea către Tine și spre iubirea Ta; spre îndreptarea vieții și spre întărire; spre adăugarea virtuții și a desăvârșirii; spre împlinirea poruncilor; spre împărtășirea cu Sfântul Duh; spre merindea vieții veșnice, și spre răspuns bine primit la înfricoșata judecată a Ta, iară nu spre judecată, sau spre osândă. Amin!

Citește și: Rugăciune pentru ajutor imediat. Cea mai puternică rugăciune pentru momentele grele

Molitfele Sfantului Vasile cel Mare, care se citesc pe 1 ianuarie, la început de An Nou

Molitfele Sfantului Vasile cel Mare se rostesc pentru cei care pătimesc de la diavol si pentru toată neputința. Sunt rugăciuni puternice, citite de preoți în timpul slujbei.

Dumnezeul dumnezeilor și Domnul domnilor, făcătorul cetelor celor de foc și lucrătorul puterilor celor fară de trup, meșterul celor cerești și al celor pământești, pe Care nimeni dintre oameni nu L-a văzut, nici poate să-L vadă; de Care se teme și se cutremură țoață făptură; Cel ce a aruncat din cer pe căpetenia îngerilor, care din trufie și-a încordat grumazul oarecând și s-a lepădat de slujba sa prin neascultare, și pe îngerii cei împreună cu dânsul potrivnici, care s-au făcut diavoli, i-a aruncat în întunericul cel adânc al iadului, fă că blestemul acesta, ce se face în numele Tău cel înfricoșător, să fie spre îngrozirea acestui povățuitor al vicleniei și a tuturor taberelor lui, care au căzut împreună cu el din lumina cea de sus, și pune-l pe fugă; și-i poruncește lui și; diavolilor lui să se depărteze cu totul, ca să nu facă nici o vătămare acestui suflet pecetluit; ci aceșți pecetluiți să ia tăria puterii ca să calce peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului. Că se laudă și se cinstește și de toată suflarea cu frică se slăvește preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Domnului să ne rugăm.

Te blestem pe tine, începătorul răutăților și al hulei, căpetenia împotrivirii și urzitorul vicleniei. Te blestem pe tine, cel aruncat din lumina cea de sus și surpat pentru mândrie în întunericul adâncului. Te blestem pe tine și pe toată puterea cea căzută ce a urmat voință ta. Te blestem pe tine, duh necurat, cu Dumnezeu Savaot și cu toată oastea îngerilor lui Dumnezeu, Adonai, Eloi, Dumnezeul cel atotputernic; ieși și te depărtează de la robul lui Dumnezeu (N). Te blestem pe tine cu Dumnezeu, Care prin cuvânt toate le-a zidit și cu Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Lui cel Unul-Născut, Care, mai înainte de veci, în chip de negrăit și fară patimă, S-a născut dintr-însul; cu Cel ce a făcut făptură văzută și nevăzută și a zidit pe om după chipul Sau și, mai înainte, prin legea firii l-a învățat acestea și cu priveghere îngerească 1-a păzit; cu Cel ce a înecat păcatul cu apa de sus și a desfăcut adâncurile de sub cer și a pierdut pe uriașii cei necucernici și turnul fărădelegilor l-a sfărâmat și pământul Sodomei și al Gomorei cu foc și cu pucioasă l-a ars și spre mărturie fumega fum nestins; cu Cel ce marea cu toiagul a despărțit și pe popor l-a trecut cu picioarele neudate, iar pe tiranul faraon și oastea cea împotrivitoare lui Dumnezeu, tabăra păgânătății, sub valuri de veci a înecat-o. Te blestem cu Cel care, la plinirea vremii, din Fecioara în chip de negrăit S-a întrupat și pecețile curăției întregi le-a păzit; Care a binevoit să spele prin botez intinaciunea noastră cea veche, cu care noi prin neascultare ne spurcasem. Te blestem pe tine cu Cel ce S-a botezat în Iordan și ne-a dat nouă în apa, prin har, chipul nestricaciunii; de Care îngerii și toate puterile cereșți s-au mirat, văzând pe Dumnezeu cel întrupat smerindu-Se, când Tatăl cel fară de început a descoperit nașterea cea fară de început a Fiului și când pogorârea Sfanțului Duh a mărturisit unimea Treimii. Te blestem pe tine cu Cel ce a certat vântul și a liniștit viforul mării; Care a izgonit cetele diavolilor; Cel ce prin tina a dat vedere ochilor lipsiți de lumină ai celui orb din naștere și a înnoit zidirea cea veche a neamului nostru și celor muți le-a dat grai; Cel ce a curățit rănile leproșilor și pe morți din groapă i-a înviat; Cel ce până la îngropare cu oamenii a vorbit și iadul prin înviere l-a prădat și țoață omenirea a întocmit-o să nu mai fie cucerita de moarte. Te blestem pe tine cu Dumnezeu atotțiitorul, Care a însuflețit pe oameni și cu grai de Dumnezeu insuflat dimpreună cu Apostolii a lucrat și toată lumea a umplut-o de dreapta credință. Teme-te, fugi, pleacă, depărtează-te, diavole necurate și spurcate, cel de sub pământ, din adânc, inselatorule, cel fară de chip, cel văzut pentru nerușinare, nevăzut pentru fățărie, oriunde ești sau unde mergi, de eșți însuși Beelzebul, sau de te arați că cel ce scutura, că șarpele, sau că fiara, sau că aburul, sau că fumul, ori că bărbat, ori că femeie, ori că jiganie, ori că pasăre, sau vorbitor noaptea, sau surd, sau mut, sau care înfricoșezi cu năvălirea, sau sfâșii, sau uneltești rele, în somn greu, sau în boală, sau în neputință, sau porneșți spre râs, sau aduci lacrimi de dezmierdări; ori eșți desfrânat, ori rău mirositor, ori poftitor, ori făcător de desfătare, ori fermecător, ori îndemnător spre dragoste necurată, ori ghicitor în stele, ori șezi în casă, ori eșți fară de rușine, ori iubitor de vrajbă, ori fară astâmpăr; sau te schimbi cu luna, sau te întorci după un oarecare timp, sau vii dimineața, sau la amiază, sau la miezul nopții, sau în orice vreme, sau la revărsatul zorilor, sau din întâmplare te-ai întâlnit, sau de cineva eșți trimis, sau ai năvălit fară de veste; sau eșți din mare, sau din rău, sau din pământ, sau din fântână, sau din dărâmături, sau din groapă; sau din baltă, sau din trestie, sau din noroaie, sau de pe uscat, sau din necurăție; sau din lunca, sau din pădure, sau din copaci, sau din pasăre, sau din tunet, sau din acoperământul băii, sau din scăldătoare de ape, sau din mormânt idolesc; sau de unde știm, sau de unde nu știm, cunoscut ori necunoscut, sau din vreun loc nebănuit, pieri și te depărtează, rușinează-te de chipul cel zidit și înfrumusețat de mâna lui Dumnezeu. Teme-te de asemănarea lui Dumnezeu celui întrupat și să nu te ascunzi în robul lui Dumnezeu (N), că toiag de fier și cuptor de foc și iadul și scrâșnirea dinților te așteaptă, că răsplătire pentru neascultare. Teme-te, taci, fugi, să nu te întorci, nici să te ascunzi cu vreo altă viclenie de duhuri necurate, ci du-te în pământ fară de apă, pustiu, nelucrat, unde om nu locuiește, ci este cercetat numai de Dumnezeu, Cel ce leagă pe toți care vatămă și uneltesc aupra chipului Său; Cel ce în lanțuri te-a aruncat în întunericul iadului, pentru noaptea și ziua cea lungă, pe tine diavole, ispititorul și aflătorul tuturor răutăților. Că mare este frica de Dumnezeu și mare este slava Tatălui și a Fiului și a Sfanțului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Citește și: Rugăciunea care te scapă de orice rău din viața ta! Ce se întâmplă dacă o rostești timp de o lună

Domnului să ne rugăm.

Dumnezeul cerurilor, Dumnezeul luminilor, Dumnezeul îngerilor celor de sub tăria Ta, Dumnezeul arhanghelilor celor de sub stăpânirea Ta, Dumnezeul măritelor domnii, Dumnezeul sfinților, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos; Cel ce ai dezlegat sufletele cele legate cu moartea și, prin Unul-Născut Fiul Tău, ai luminat pe omul cel pătruns de întuneric; Cel ce ai slăbit durerile noastre și toată greutatea ai ușurat-o și toată nălucirea vrăjmașului de la noi ai depărtat-o; și Tu, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Care, cu moartea Ta, ne-ai făcut pe noi nemuritori și ne-ai mărit cu slava Ta; Cel ce, cu învierea Ta, ne-ai dăruit nouă să ne ridicăm de la oameni la Dumnezeu, și ai purtat pe crucea Ta toată sarcina păcatelor noastre; Cel ce ai luat asupra-Ți sfărâmarea noastră și ai tămăduit-o, Doamne; Care ne-ai făcut nouă cale la ceruri și stricăciunea în nestricaciune ai prefăcut-o, auzi-mă pe mine, care cu dragoste și cu frică strig către Tine, Cel de a Cărui frică se topesc munții împreună cu tăria de sub cer; de a Cărui putere duhurile necuvântătoare ale stihiilor se cutremură, păzind hotarele lor; de a Cărui poruncă focul răsplătirii nu vă trece hotarele ce i s-au pus, ci, suspinând, așteaptă porunca Ta; de a Cărui frică toată făptura se chinuiește oftând cu suspinuri negrăite și având poruncă să aștepte vremea să; de Care toată firea cea potrivnică a fugit și oastea vrăjmașului s-a domolit, diavolul a căzut, șarpele s-a călcat și balaurul s-a strivit; prin Care neamurile ce Te-au mărturisit s-au luminat și s-au întărit în Tine, Doamne; prin Care viața s-a arătat, nădejdea s-a întemeiat, credința s-a întărit, Evanghelia s-a propovăduit; prin Care omul cel pământesc s-a înnoit crezând în Tine, că cine este că Tine Dumnezeu atotputernic? Pentru aceasta, Te rugam pe Tine, Dumnezeule al părinților și Doamne al milei, Cel ce eșți mai înainte de veci și mai presus de fire, primește pe acesta care a venit la Tine pentru numele Tău cel sfânt și al iubitului Tău Fiu, Iisus Hristos, și al Sfântului și preaputernicului și de viață făcătorului Tău Duh; izgonește din sufletul lui toată neputința, toată necredința, tot duhul necurat, scuturător, de sub pământ, din foc, nesuferit, poftitor, iubitor de aur, iubitor de argint, turbat, desfrânat, tot diavolul necurat, întunecat, fără chip și fără rușine. Așa, Dumnezeule, depărtează de la robul Tău (N) toată lucrarea diavolului, toată vraja, toată fermecătura, slujirea idolească, căutarea în stele, vraja cu mort, vraja cu pasăre, patima desfătării, iubirea trupească, iubirea de argint, beția, desfrânarea, nerușinarea, mânia, iubirea de ceartă, neastampararea și tot cugetul viclean. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, insuflă într-însul Duhul Tău cel pașnic, că, fiind păzit de El, să facă roade de credință, de fapte bune, de înțelepciune, de curăție, de înfrânare, de dragoste, de bunătate, de nădejde, de blândețe, de îndelungă-răbdare, de îngăduință, de smerenie, de pricepere, căci este rob al Tău, în numele lui Iisus Hristos, crezând în Treimea cea de o ființă și mărturisind-O împreună cu îngerii, arhanghelii, domniile cele mărite și cu toată oastea cerească. Păzește împreună cu dânsul și inima noastră, că puternic eșți, Doamne, și Tie slavă înălțam, împreună și Unuia-Născut Fiului Tău și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Video recomandate
Hello Chef sezonul 7, 2 martie 2024. Cine a câștigat confruntarea din bucătărie dintre Roxana și chef Samuel
Hello Chef sezonul 7, 2 martie 2024. Cine a câștigat confruntarea din bucătărie dintre Roxana și chef Samuel Sambata, 02.03.2024, 16:03
Ai Formula 1 în AntenaPLAY
Parteneri Ce înseamnă când visezi pânză de păianjen. Ce mesaje încearcă să-ți transmită subconștientul Ce înseamnă când visezi pânză de păianjen. Ce mesaje încearcă să-ți transmită subconștientul Catine.ro Berk Oktay din Micuța rază de soare petrece timpul liber alături de soție. Ce ținute poartă actorul în vacanțe Berk Oktay din Micuța rază de soare petrece timpul liber alături de soție. Ce ținute poartă actorul în vacanțe Happy Channel Transnistria nu poate fi apărată fizic decât cu „armament strategic”, adică arsenalul nuclear, spune un propagandist rus Transnistria nu poate fi apărată fizic decât cu „armament strategic”, adică arsenalul nuclear, spune un... Libertatea.ro Cuplu de români care a vrut să își boteze copilul, refuzat de preoți: ce motiv ar fi fost invocat. "Depinde de grosimea plicului" Cuplu de români care a vrut să își boteze copilul, refuzat de preoți: ce motiv ar fi fost invocat.... Ziare.com Ce a putut găsi Oana Roman la mormântul mamei sale, la câteva zile după ce Mioara Roman a fost îngropată! Anunţul vedetei Ce a putut găsi Oana Roman la mormântul mamei sale, la câteva zile după ce Mioara Roman a fost îngropată!... AntenaSport Ce a dezvăluit Andrei Ursu (WRS) despre decizia de a participa la Asia Express împreună cu iubitul lui, Vlad Condurache: „Eu ardeam să vorbesc despre acest subiect…” Ce a dezvăluit Andrei Ursu (WRS) despre decizia de a participa la Asia Express împreună cu iubitul lui, Vlad... Elle Petre Roman nu a putut să o privească, pentru ultima oară, pe Mioara Roman, la priveghi! Momentul sfâșietor din biserică: „Nu cred că era pregătit pentru asta” Petre Roman nu a putut să o privească, pentru ultima oară, pe Mioara Roman, la priveghi! Momentul sfâșietor din... Spynews.ro Rodica Popescu Bitănescu, la un pas de moarte! Ce a pățit marea doamnă a teatrului românesc Rodica Popescu Bitănescu, la un pas de moarte! Ce a pățit marea doamnă a teatrului românesc BZI Sfatul dat de Monica Tatoiu celor care vor să se căsătorească: „Este un vaccin de viață echilibrată” Sfatul dat de Monica Tatoiu celor care vor să se căsătorească: „Este un vaccin de viață echilibrată” BZI Motivul pentru care Selly nu își mai cumpără haine de lux Motivul pentru care Selly nu își mai cumpără haine de lux Antenastars.ro Halva de casă. Rețeta simplă și rapidă Halva de casă. Rețeta simplă și rapidă HelloTaste.ro Cum tratezi transpirația excesivă sau bufeurile | Leacul zilei, cu Lidia Fecioru: ”O să vedeți ce minunat e” Cum tratezi transpirația excesivă sau bufeurile | Leacul zilei, cu Lidia Fecioru: ”O să vedeți ce minunat e” Antena3.ro Ce e tehnologia deepfake, ce îngrijorează experții. „Nașul AI” și alți cercetători cer luarea măsurilor drastice Ce e tehnologia deepfake, ce îngrijorează experții. „Nașul AI” și alți cercetători cer luarea măsurilor... useit Horoscopul zilei de 3 martie 2024. Capricornii au nevoie de o vacanță. Află ce se întâmplă cu zodia ta Horoscopul zilei de 3 martie 2024. Capricornii au nevoie de o vacanță. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine Rușii au avut curaj să strige ”Nu războiului!” la înmormântarea lui Navalnîi Rușii au avut curaj să strige ”Nu războiului!” la înmormântarea lui Navalnîi Wall-Street M-am măritat cu primul venit ca să scap de acasă și zău dacă a meritat… M-am măritat cu primul venit ca să scap de acasă și zău dacă a meritat… Kudika Satul unic din România care a devenit celebru în întreaga lume. Turiştii vin aici pe bandă rulantă, locurile sunt mirifice Satul unic din România care a devenit celebru în întreaga lume. Turiştii vin aici pe bandă rulantă, locurile... Playtech Incredibil ce a apărut la mormântul Mioarei Roman la 9 zile după deces! Oana Roman a rămas uimită... Incredibil ce a apărut la mormântul Mioarei Roman la 9 zile după deces! Oana Roman a rămas uimită... Redactia.ro Cum a fost descoperită povestea de iubire dintre profesorul de sport din Ploieşti şi adolescenta de 14 ani. Cei doi aveau o relaţie de anul trecut Cum a fost descoperită povestea de iubire dintre profesorul de sport din Ploieşti şi adolescenta de 14 ani. Cei... Observator Ce este colesterolul. Funcțiile pe care le îndeplinește în organism Ce este colesterolul. Funcțiile pe care le îndeplinește în organism MediCOOL Cea mai simplă rețetă de lasagna vegană. Este simplă și rapidă Cea mai simplă rețetă de lasagna vegană. Este simplă și rapidă HelloTaste FOTO. Andreea Bălan, imagini interzise cardiacilor! S-a pozat într-un costum de baie care a lăsat la vedere formele generoase FOTO. Andreea Bălan, imagini interzise cardiacilor! S-a pozat într-un costum de baie care a lăsat la vedere... ProSport Cine primește 2640 de lei, BANI de la stat, începând cu 1 martie. Autoritățile au pus o singură condiție Cine primește 2640 de lei, BANI de la stat, începând cu 1 martie. Autoritățile au pus o singură condiție Gandul Costumul de baie i-a jucat feste Madalinei Ghenea! Bikinii cu doua numere mai mici au lasat TOT la vedere Costumul de baie i-a jucat feste Madalinei Ghenea! Bikinii cu doua numere mai mici au lasat TOT la vedere CanCan Sindromul de aspirație de meconiu. Ce este și cum se poate trata Sindromul de aspirație de meconiu. Ce este și cum se poate trata DeParinti Willow Smith și-a arătat abdomenul tonifiat la show-ul Acne Studios în timpul Săptămânii Modei de la Paris. Fanii i-au apreciat și coafura îndrăzneață Willow Smith și-a arătat abdomenul tonifiat la show-ul Acne Studios în timpul Săptămânii Modei de la Paris.... ZUTV De ce e cerul întunecat noaptea. Explicația la care puțini se gândesc De ce e cerul întunecat noaptea. Explicația la care puțini se gândesc UseIT Budincă de tapioca cu lapte, desertul neașteptat de gustos Budincă de tapioca cu lapte, desertul neașteptat de gustos Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


Video Te cunosc de undeva Sezonul 20, 2 martie 2024.  Liviu Teodorescu și JO s-au transformat în Tiesto feat. Karol G - „Don't be shy” Te cunosc de undeva Sezonul 20, 2 martie 2024. Liviu Teodorescu și JO s-au transformat în Tiesto feat. Karol G - „Don't be shy” Sambata, 02.03.2024, 21:42
Ultimele știri
x