Antena Căutare

Canon de rugăciune 7 septembrie. Înainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului

Rugaciunea zilei de 7 septembrie. Canon de rugaciune la Praznicul Inaintepraznuirii Nasterii Maicii Domnului.

Rugăciunea zilei de 7 septembrie. Canon de rugăciune la Praznicul Înainteprăznuirii Naşterii Maicii Domnului.

Tropar la Praznicul Înainteprăznuirii Naşterii Maicii Domnului, glasul al 4-lea:

Din rădăcina lui Iesei şi din coapsele lui David, Fiica lui Dumnezeu, Maria, se naşte nouă astăzi; că se bucură toate şi se înnoiesc cu bucurie. Împreună se bucură cerul şi pământul, o laudă pe dânsa moştenirile neamurilor; Ioachim se veseleşte şi Ana prăznuieşte, cântând: cea stearpă naşte pe Născătoarea de Dumnezeu şi Hrănitoarea vieţii noastre.

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Deschide-voi gura mea şi se va umple de Duhul; şi cuvânt voi răspunde Împărătesei Maici; şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Astăzi cu veselie să lăudăm Dumnezeiasca naştere a Maicii lui Dumnezeu, că a născut lumii Bucuria, care a şters întristarea strămoaşei.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Din cea stearpă iese nerodirea păcatului, pe care a scris-o Legea mai înainte şi propovăduirile celor de Dumnezeu grăitori au arătat-o mai înainte: Preacurata şi Stăpâna cea cu totul fără prihană.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Biserică şi Cămară şi Locaş ale Împăratului Celui mai presus de Fiinţă te-ai făcut, Născătoare de Dumnezeu; şi prin tine Locaş Sfintei Treimi se vor face credincioşii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cămară Preaînfrumuseţată, Scaun Dumnezeiesc Preaînalt te-ai arătat, Preasfântă Mireasă; pe acest Scaun, şezând cu Trupul Cel mai presus de fiinţă, pe cei ce şedeau în întunericul piericiunii, i-a ridicat la lumina cunoştinţei cu bunătatea.

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Biserica cea stearpă a născut păgâni şi adunarea cea cu mulţi fii a slăbit; minunatului Dumnezeului nostru să-I strigăm: Sfânt eşti, Doamne.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Din pământ neroditor se naşte pământul prearoditor, care avea să nască Rod pe Lucrătorul bunătăţilor şi Spicul Cel de viaţă Purtător, Care hrăneşte toate cu Dumnezeiasca Sa voinţă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Astăzi a odrăslit Toiagul Fecioriei, din care a Răsărit ca o Floare Dumnezeu, Săditorul vieţii noastre. Acela odraslele cele rele le taie cu bunătatea cea Preaînaltă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Iată, Muntele cel Netăiat, care s-a născut din piatra cea neroditoare, are să nască Rod Piatra Cea Înţelegătoare, Care va aduce sfărâmarea tuturor idolilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Însemnările cele mai dinainte ale Legii, pe tine mai înainte te-au arătat, Fecioară, că tu pe Dătătorul Legii dincolo de obiceiurile firii în pântece L-ai purtat; pe Cel Ce te-a păzit pe tine mai presus de cuvânt Nestricată şi Neîntinată.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Cel Ce şade în Mărire, pe Scaunul Dumnezeirii, pe Nor Uşor a venit Iisus Cel mai presus de toate, prin Palmă Curată şi a mântuit pe cei ce cântă: Mărire, Hristoase, Puterii Tale.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cea mai presus decât îngerii, astăzi pe pământ Fecioara se naşte întru Sfinţenie şi întru Curăţie, fără asemănare fiind, din care Hristos, Curăţirea şi Sfinţirea şi Mântuirea Cea Desăvârşită a tuturor, avea să se nască.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fericit pântecele Anei s-a făcut, căci a născut pe Ceea ce avea să încapă în pântece pe Cuvântul Cel Fericit şi Neîncăput, pe Cel Ce dă a doua naştere tuturor credincioşilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Acum negura răutăţii începe a se pierde; căci Norul cel Însufleţit al Soarelui, din coapse sterpe astăzi a Răsărit, cea cu totul fără prihană; a cărei luminată naştere o prăznuim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

O, Ceea ce ca un Măslin Roditor ai Odrăslit din rădăcina lui Iesei, Fecioară, Ana te-a odrăslit pe tine Ceea ce ai Odrăslit pe Cuvântul Cel Îndurat, înaintea Căruia mila şi adevărul totdeauna merg.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Înspăimântatu-s-au toate de Dumnezeiască mărirea ta; că tu, Fecioară Neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate şi ai născut Fiu pe Cel fără de ani, Cel Ce dăruieşte pace tuturor celor ce te laudă pe tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Acum se naşte cea care închipuia cartea cea pecetluită, pe care a o citi prin Legea firii nicidecum nu poate omul. Căci ea este păzită ca Locaş al Cuvântului, precum mai înainte au arătat cărţile grăitorilor de Dumnezeu cu Duhul.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Astăzi s-a născut Viţa cea de mântuire, care avea să rodească Strugurele Cel Nestricat, Care varsă din Sine Must Dumnezeiesc; din acela tot cel ce bea, cu taină, de veselie Dumnezeiască se va umple.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Săltaţi, îngeri, împreună cu oamenii dănţuind; astăzi Fecioara din cea stearpă născându-se, întristarea a încetat; şi bucurie a pricinuit celor ce prăznuiesc Dumnezeiască naşterea ei.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dumnezeiescul prooroc mai înainte te-a numit lămurit pe tine Carte Nouă, în care cu Degetul Tatălui, avea să fie Scris Cuvântul, Fecioară, în cartea vieţii scriind cu bunătatea Sa, pe toţi cei ce se supun Lui.

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

Înţelepţii lui Dumnezeu, care faceţi acest praznic Dumnezeiesc şi cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniţi să batem din palme mărind pe Hristos, Cel Ce S-a născut dintr-însa.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Născutu-s-a astăzi Născătoarea de Dumnezeu, cea care este Podul ce trece neamul omenesc la lumină, Scara cea Cerească, Muntele lui Dumnezeu cel Arătat. Pe aceasta toţi să o fericim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ana a dat din sine roşeala care a vopsit Lâna Întrupării Împăratului Hristos. Pe aceea, după vrednicie, toţi o fericim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Izvor mare acum a ieşit din puţină picătură, cea cu totul fără prihană, care, născând Adâncul mântuirii, avea să oprească curgerile mulţimii de zei cele nenumărate.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Din rădăcină neroditoare ai răsărit şi spinii răutăţii i-ai dezrădăcinat cu Dumnezeiască odrăslirea ta cea mai presus de fire, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, pururea Fericită.

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi...

Astăzi Fecioara şi de Dumnezeu Născătoarea Maria, Cămara cea Sfântă a Cerescului Mire, se naşte din cea stearpă cu Sfatul lui Dumnezeu; Căruţa Cuvântului lui Dumnezeu bine se împodobeşte; că pentru aceasta a şi fost numită mai înainte Dumnezeiască Uşă şi cu adevărat Maică a Vieţii.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

N-au slujit făpturii înţelepţii lui Dumnezeu, fără numai Făcătorului; ci groaza focului bărbăteşte călcând-o, se bucurau cântând: Prealăudate, Doamne al părinţilor şi Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Drepţii Ioachim şi Ana sunt fericiţi născând pe cea cu Adevărat Fericită, pe Curata Maică a lui Dumnezeu, care a născut pe Cuvântul Cel Fericit, Care face fericiţi pe toţi credincioşii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dar cinstit te-au câştigat, Preacurată, părinţii tăi pe tine Ceea ce ai zămislit pe Dumnezeu Cel ce îmbogăţeşte cu bune daruri pe cei ce strigă: Domnul şi Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Saltă, Davide, insuflate de Dumnezeu, loveşte alăuta şi dănţuieşte că, iată, Sicriul, pe care de demult mai înainte l-ai vestit, din pântece sterp a ieşit, păzindu-se lui Dumnezeu, Împăratului făpturii.

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

Pe tinerii cei binecredincioşi în cuptor, naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit; atunci fiind închipuită, iar acum lucrată, pe toată lumea ridică să cânte Ţie: pe Domnul, lucrurile, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Să ne mişcăm limba cu cântări pentru Dumnezeiasca naştere a Fecioarei, cinstind pe cea din care avea să Se Întrupeze, prin Duhul, Cuvântul Cel Prealăudat şi Dumnezeu peste toate şi să strigăm: pe Domnul lăudaţi-L, lucrurile şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dumnezeieşti prooroci săltaţi, cinstind naşterea Fecioarei; căci aceasta a plinit toate câte aţi propovăduit mai înainte, născând pe Cel Arătat de voi, pe Hristos, Împăratul tuturor, pe Care Îl preaînălţăm întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Strigaţi, munţi, veselie; apostoli şi mucenici, dănţuiţi, cuvioşilor şi drepţilor, acum vă bucuraţi, întru naşterea Maicii Domnului şi strigând, pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Odrăslit-a Mărul cel bine mirositor şi Trandafirul cel Dumnezeiesc a Înflorit şi a umplut de miros toate marginile; iar mirosul cel greu al păcatului nostru l-a risipit Preacurata şi Maica Cuvântului. Pe Aceasta o preaînălţăm întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Firea cea stearpă a oamenilor de cinstitele daruri ale Dumnezeiescului Duh astăzi se veseleşte, pe Fiica lui Dumnezeu din cea stearpă văzând-o născându-se şi strigă: pe Domnul lăudaţi-L, făpturile şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a.

Irmosul:

Tot neamul pământesc să salte, cu Duhul fiind luminat şi să prăznuiască firea minţilor celor fără de trup, cinstind Sfânta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu şi să strige: Bucură-te, Preafericită Născătoare de Dumnezeu, Curată pururea Fecioară.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Iată Locul lui Dumnezeu cel Sfânt a Strălucit; Cetatea cea preamărită a Împăratului s-a Zidit; Raiul cel plin cu raze de lumină s-a Deschis; Ceea ce este Solitoarea Raiului şi Apropierea oamenilor către Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Arătatu-s-a Făclia şi Sfeşnicul astăzi, din care avea să strălucească Lumina cea mai înainte de veci şi să lumineze pe cei din noaptea răutăţilor şi să oprească negura necredinţei; şi pe toţi să-i facă cu adevărat părtaşi zilei, prin credinţă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Astăzi pământul dănţuieşte, că Cer Nou Preaînfrumuseţat lui Dumnezeu a văzut născându-se, pe Fecioara Maria. Întru care Cuvântul, sălăşluindu-Se cu Trupul, mai presus de ceruri va ridica pe oameni şi va îndumnezei pe toţi prin bunătatea Sa. Pe Care, lăudându-L, cu credinţă Îl mărim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Preabuna însoţire a Drepţilor Ioachim şi Ana a odrăslit pe Mieluşeaua cea Neîntinată, din care Mieluşelul Cel Hrănit ieşind, pentru lume a fost înjunghiat, ridicând greşelile oamenilor şi oprind jertfele care se aduceau idolilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce ai născut Lumina, luminează-ne pe noi, pe cei ce prăznuim cu Duhul naşterea ta cea purtătoare de lumină, Născătoare de Dumnezeu; şi Luminii Celei ce va să fie ne arată părtaşi, Curată şi cu rugăciunile cele de Maică, pace dăruieşte nouă şi izbăvire de cele rele.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Porunca cea cu Taină...

Să se bucure cerul şi pământul să se veselească; că din făgăduinţă, pe pământ s-a născut ca un Cer al lui Dumnezeu, Dumnezeiasca Mireasă. Cea stearpă hrăneşte cu lapte pe Prunca Maria şi se bucură de naşterea ei Ioachim, zicând: Toiag s-a născut mie, din care a Odrăslit Floarea Hristos din rădăcina lui David; cu adevărat Minune Preamărită.

Sursă: doxologia.ro

Joaca le-a fost fatală: Un copil MORT, altul în comă, după un TERIBIL accident. Nu au avut nicio şansă!... Sinaxarul zilei de 7 septembrie. Înaiteprăznuirea Nașterii Maicii Domnului...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Video recomandate
BeautiFood | Sezonul 3 - Episodul 3: Steak de vită cu sos de parmezan cu trufe
BeautiFood | Sezonul 3 - Episodul 3: Steak de vită cu sos de parmezan cu trufe Marti, 16.04.2024, 10:00
Ai filme bune în AntenaPLAY Vezi acum
Citește și
Ultimele știri
x