Antena Căutare

Canon de rugăciune 13 septembrie. Rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Corneliu Sutaşul

Rugaciunea zilei de 13 septembrie. In calendarul ortodox, credinciosii il praznuiesc in aceasta zi pe Sfantul Sfintit Mucenic Corneliu Sutasul.

Rugăciunea zilei de 13 septembrie. În calendarul ortodox, credincioșii îl prăznuiesc în această zi pe Sfântul Sfinţit Mucenic Corneliu Sutaşul.

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Corneliu Sutaşul,glasul al 4-lea:

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge Sfinţite Mucenice Corneliu, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 5-lea. Irmos: Calul şi pe călăreţul...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Corneliu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cei ce prăznuiesc purtătoarea de lumină şi Dumnezeiască adormirea ta şi preastrălucita pomenire ca o sfinţită sărbătoare, luminează-i cu rugăciunile tale, ierarhe de Dumnezeu fericite.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Corneliu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai, înţelepte şi mai înainte, până a nu te lumina desăvârşit prin învăţături, cu milostenii şi cu rugăciuni îndeletnicindu-te, Preafericite Corneliu şi căutând cu dreptatea cugetului pe Domnul tuturor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Desăvârşit te-ai deprins în legile cele de mântuire, ale Celui Ce s-a unit cu Trupul pentru bunătatea Sa cea desăvârşită, povăţuindu-te pe tine Apostolul Petru, cu învăţătura Stăpânului, fericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Îndulceşti inimile credincioşilor, să te mărească pururea cu dragoste nesăţioasă, Stăpână Născătoare de Dumnezeu; că tu eşti Mărirea oamenilor, Ceea ce ai născut pe Domnul măririi, Preacurată.

Catavasie:

Cruce însemnând Moise, de-a dreptul cu toiagul Marea Roşie a despărţit-o lui Israel, cel ce pedestru a trecut-o. Iar de-a curmeziş lovind marea, a împreunat-o împotriva carelor lui Faraon, deasupra scriind nebiruita armă. Pentru aceea să-I cântăm lui Hristos, Dumnezeului nostru, că S-a preamărit.

Cântarea a 3-a. Irmos: Cel Ce pe nimic ai...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Corneliu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împărtăşitu-te-ai de lumina Preasfântului Duh şi ai primit întreg Dumnezeiescul dar cu toată casa ta, din însuşi gura Dumnezeiescului Apostol, care ţi-a vestit învăţăturile mântuirii.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Corneliu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înălţatu-te-ai cu bunătăţile, ca şi cedrul cel cu ramuri înalte şi ne-ai adus nouă roade cu bun miros, întărirea dogmelor, darul minunilor şi lucrarea tămăduirilor, Fericite Corneliu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

De multă laudă te-ai învrednicit Sfinte Corneliu, căci împreună cu Apostolul Petru şi cu alţi mulţi ai alergat vestind pretutindeni Dumnezeiasca propovăduire; prin care, luminându-ne noi, ne-am izbăvit de întunericul necunoştinţei.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Făcutu-te-ai Locaş Luminat al curăţiei, pentru aceea porţi pe Dătătorul de lumină, Cel Ce S-a Întrupat din tine şi s-a arătat Om asemenea cu noi, pentru iubirea de oameni şi a mântuit lumea de stricăciune prin tine, Preacurată, Chemarea cea din nou a oamenilor.

Catavasie:

Toiagul spre închipuirea Tainei se primeşte, căci cu odrăslire a ales preot; iar Bisericii, celei mai înainte neroditoare, acum a înflorit Lemnul Crucii, spre putere şi spre întărire.

Cântarea a 4-a. Irmos: Pricepând Avacum...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Corneliu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Primind darul Duhului, ca soarele cel luminos ai străbătut pământul, Sfinte Corneliu, gonind întunericul nebuniei idoleşti, prealăudate.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Corneliu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Revărsatu-te-ai ca un râu mare, adăpând toată faţa pământului cu Dumnezeieştile tale învăţături, ai înecat zâzaniile mulţimii zeilor, Sfinte Corneliu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind ca un mort faţă de toate cele lumeşti, Preafericite Corneliu, ai vestit tuturor celor omorâţi de patimi Dumnezeiasca Înviere, a Celui Ce a fost omorât pentru noi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Făcutu-te-ai Locaş Curat Înţelepciunii Tatălui, mai presus de fiinţă, Preacurată Fecioară, prin care noi toţi ne-am mântuit de răutatea celui viclean.

Catavasie:

Auzit-am, Doamne, Taina iconomiei Tale; înţeles-am lucrurile Tale; şi am preamărit Dumnezeirea Ta.

Cântarea a 5-a. Irmos: Cel Ce Te îmbraci cu lumina...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Corneliu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind cu totul închinat lui Dumnezeu, Sfinţite Corneliu, nu te-ai supus silniciei ucigaşilor, ca să dai cinstire idolilor.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Corneliu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Chemat-ai într-ajutor, Sfinte Corneliu, pe Dumnezeu Cel Preaînalt şi Nevăzut şi ai surpat la pământ capiştile idolilor celor nesimţitori, minunat făcându-te pentru noi

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Păzind porunca Atotţiitorului, ai fost închis în temniţă, legături ai răbdat şi pe cei legaţi de înşelăciunea necredinţei i-ai dezlegat, de Dumnezeu Înţelepţite Corneliu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Dă-mi, Preacurată, iertare greşelilor, cercetându-mă pe mine cel bolnav şi înviforat de primejdiile vieţii şi de patimile trupului, cu milostivirea ta.

Catavasie:

O, de trei ori Fericite Lemn, pe care S-a Răstignit Hristos, Împăratul şi Domnul; prin care a căzut cel ce a înşelat cu lemnul, înşelat fiind de Cel Ce s-a pironit pe tine cu trupul; pe Dumnezeu, Care dă pace sufletelor noastre.

Cântarea a 6-a. Irmos: Linişteşte marea patimilor...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Corneliu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înălţându-ţi rugăciunile către Dumnezeu, ai văzut pe Îngerul Lui, învăţându-te cele bune şi de urmat pentru mântuire.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Corneliu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucit fiind cu Duhul, te-ai făcut stea luminoasă, luminând toate marginile lumii, purtătorule de lumină, Sfinţite Tăinuitorule Corneliu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cel ce mai înainte era întunecat de înşelăciune, cunoscând pe Domnul, prin întâmpinarea ta, s-a lepădat de înşelăciune şi cu toată casa lui, a primit curăţirea Dumnezeiască.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Domnul Măririi S-a Întrupat din sângiurile tale, Fecioară, precum Însuşi ştie, Ceea ce eşti Prealăudată, mântuindu-ne pe noi cu bunătatea ta.

Catavasie:

În pântecele fiarei celei din apă, Iona palmele întinzându-şi în chipul Crucii, mântuitoarea Patimă mai înainte a închipuit-o lămurit; de unde a treia zi ieşind, Învierea cea mai presus de lume a însemnat a lui Hristos Dumnezeu, Cel Ce S-a Răstignit cu Trupul, iar cu Învierea cea de a treia zi lumea a luminat.

Cântarea a 7-a. Irmos: Domnul părinţilor...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Corneliu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu te-ai făcut pârgă a mântuirii neamurilor Sfinte Corneliu; căci cel dintâi ai primit Sfântul Botez şi de darul Duhului te-ai umplut, ca şi mai înainte grăitorii de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Corneliu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Săvârşind minuni mari cu Dumnezeiescul Dar, ai vânat către credinţă pe cei amăgiţi de înşelăciunea necredinţei, învăţându-i să cânte: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Corneliu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind ascuns în pământ şi acoperit cu rug, te-ai arătat, înţelepte, prin descoperire Dum nezeiască, izvorând daruri de minuni şi bolile izgonind.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Corneliu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Alăută glăsuitoare a dogmelor celor de mântuire, care îndulceşte sufletele tuturor, te-ai arătat, Sfinte Corneliu, cântând: Dumnezeule bine eşti cuvântat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh (a Preasfintei Treimi).

Toţi să mărim pe Unimea Cea în Trei Ipostasuri, pe Tatăl Cel mai înainte fără de început şi pe Fiul Cel de o Fiinţă şi pe Preasfântul Duh, cântând: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Îndumnezeit-ai frământătura omenească, cu Dumnezeiască naşterea ta, Fecioară Preacurată. Pentru aceea, după datorie, credincioşii te mărim.

Catavasie:

Nebuna poruncă a tiranului celui păgân, pe popoare le-a tulburat, suflând cu îngrozire şi cu hulă urâtă împotriva lui Dumnezeu; însă pe cei trei tineri nu i-a înfricoşat mânia cea de fiară, nici focul cel mistuitor; ci, cu Duh de rouă aducător, ce împotrivă răsuna, împreună cu focul fiind, cântau: Prealăudate Dumnezeul părinţilor şi al nostru, bine eşti cuvântat.

Cântarea a 8-a. Irmos: Ţie, Atotziditorule...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Corneliu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Numai pe Dumnezeu, Cel Ce S-a arătat pe pământ, L-ai căutat din tot sufletul; pentru aceea, te-ai făcut cinstită pârgă a neamurilor şi locaş Duhului, Cugetătorule de Dumnezeu Corneliu.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Corneliu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu jăratecul înfocatelor tale cuvinte, fericite, ai ars materia deşertăciunii. Pentru aceea, te-ai mutat către Lumina Cea Neînserată, luminând pe toţi cei ce cu dragoste te laudă.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Corneliu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Moştenire şi parte, ajutor şi mântuitor, putere şi laudă, lumină şi povăţuire ţi s-a făcut ţie Cuvântul, Cel Ce a adus toate lucrurile dintru nefiinţă întru fiinţă, Sfinte Corneliu, de Dumnezeu cugetătorule.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Sfinte Părinte, Sfinte Cuvinte şi Duhule Sfinte, Preasfântă Treime, Nezidită, Nedespărţită, mântuieşte pe cei ce cu dragoste laudă Puterea, Împărăţia şi Mărirea Ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Revarsă peste noi, Fecioară, milele tale cele obişnuite şi ne cere iertare, Preacurată, de la Fiul tău, de toate greşelile cele din cunoştinţă şi din necunoştinţă, care ni se întâmplă nouă din neluarea aminte.

Catavasie:

Binecuvântaţi, tineri, cei întocmai cu numărul Treimii, pe Făcătorul, Dumnezeu Părintele; lăudaţi pe Cuvântul, Cel Ce S-a pogorât şi focul în rouă l-a prefăcut; şi preaînălţaţi pe Duhul Cel Preasfânt, Care dă viaţă tuturor întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a. Irmos: Isaie, dănţuieşte...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Corneliu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinţită sărbătoare, toată Biserica prăznuieşte pomenirea ta, propovăduitorule al lui Hristos. Căci tu te-ai arătat la stare întocmai cu sfinţii ucenici, primind ca şi aceia Duhul cel Preasfânt.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Corneliu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Într-armatu-te-ai cu dogmele dreptei credinţe ca un ierarh; asemănatu-te-ai cu Dumnezeieştii Slujitori ai Domnului; întotdeauna izvorăşti râuri de tămăduiri celor bolnavi şi faci să înceteze bolile oamenilor, preasfinţite.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Corneliu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împobobindu-te cu haina mântuirii, pe care ţi-a ţesut-o Hristos Întrupându-Se, cu bucurie petreci acum în Împărăţia cea de sus, curat privind Frumuseţea Cea Adevărată a Mirelui, vrednicule de laudă, Sfinte Corneliu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cinstitul tău sicriu, ca un izvor izvoreşte credincioşilor tămăduiri din destul, Sfinte Corneliu; şi gonind duhurile cele viclene, luminezi gândurile tuturor celor ce cu credinţă te laudă pe tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Luminează-mă, Fecioară, Ceea ce ai Născut Lumina, Care a Strălucit mai înainte de veci din Lumină; izgoneşte de la mine întunericul supărărilor şi al dezmierdărilor, Preacurată Stăpână, Părtinitoare Neînfruntată.

Catavasie:

Rai de Taină eşti Născătoare de Dumnezeu, care ai odrăslit nelucrat pe Hristos, de care Lemnul Crucii cel de viaţă purtător pe pământ s-a sădit. Pentru aceasta, acum înălţat fiind, închinându-ne lui, pe tine te mărim.

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi...

Începătură sfântă, Biserica din păgâni te-a câştigat pe tine, cel ce ai luminat pe dânsa cu îmbunătăţitele tale fapte, sfinţitorule de Taine, de Dumnezeu Înţelepţite Corneliu.

Sursă: doxologia.ro

Date actualizate pensii 2018. Câți bani primesc pensionarii din România... 13 septembrie 1913. Aurel Vlaicu moare încercând să treverseze Carpații...
Video recomandate
Lasă-mă, îmi place! Camera 609 | Sezonul 1, episodul 11, 29 septembrie 2023. Eva nu se lasă consolată de către familie după ce s-a despărțit de Victor
Lasă-mă, îmi place! Camera 609 | Sezonul 1, episodul 11, 29 septembrie 2023. Eva nu se lasă consolată de către familie după ce s-a despărțit de Victor Vineri, 29.09.2023, 21:00
Parteneri Friptură de pui în sos picant de roșii, pentru un prânz savuros Friptură de pui în sos picant de roșii, pentru un prânz savuros Catine.ro Fiul actriței Barbara Mori a mărturisit care este boala de care suferă și cum a reușit mama sa celebră să îl ajute. “Am început să plâng” Fiul actriței Barbara Mori a mărturisit care este boala de care suferă și cum a reușit mama sa celebră să îl ajute. “Am început să plâng” Happy Channel „Umbrărescu face parte din grupul celor îngrășați de Năstase și ajunși în frapiera lui Băsescu” „Umbrărescu face parte din grupul celor îngrășați de Năstase și ajunși în frapiera lui Băsescu” Libertatea.ro Patron exasperat de angajații care pleacă fără preaviz, de pe o zi pe alta, deși au carte de muncă. "Eu am găsit soluția. Angajați oameni 45+" Patron exasperat de angajații care pleacă fără preaviz, de pe o zi pe alta, deși au carte de muncă. "Eu am găsit soluția. Angajați oameni 45+" Ziare.com Ce a ajuns să facă Ion Țiriac cu mașinile sale de lux! La ce a apelat miliardarul român: „Asta e marea problemă!” Ce a ajuns să facă Ion Țiriac cu mașinile sale de lux! La ce a apelat miliardarul român: „Asta e marea problemă!” AntenaSport Mesajul cu care Adelina Pestrițu și-a surprins fanii. Ce a dezvăluit vedeta: „Perfecțiunea închipuită…” Mesajul cu care Adelina Pestrițu și-a surprins fanii. Ce a dezvăluit vedeta: „Perfecțiunea închipuită…” Elle S-a stabilit cauza morții artistei Dj Lalla. Ce au descoperit medicii legiști la autopsie S-a stabilit cauza morții artistei Dj Lalla. Ce au descoperit medicii legiști la autopsie Spynews.ro Două mașini de Poliție sunt implicate într-un accident rutier. Una a ajuns în șanț Două mașini de Poliție sunt implicate într-un accident rutier. Una a ajuns în șanț BZI Înmormântarea milionarului de la Loto, la mare secret. Apar noi detalii despre omul de afaceri Mihai Cazacu. „De ce nu ne dau filmările de la hotel?” – FOTO Înmormântarea milionarului de la Loto, la mare secret. Apar noi detalii despre omul de afaceri Mihai Cazacu. „De ce nu ne dau filmările de la hotel?” – FOTO BZI Motivul pentru care Selly nu își mai cumpără haine de lux Motivul pentru care Selly nu își mai cumpără haine de lux Antenastars.ro Cookie cu ciocolată, din doar 3 ingrediente. Fără făină, unt sau ulei Cookie cu ciocolată, din doar 3 ingrediente. Fără făină, unt sau ulei HelloTaste.ro Horoscop 30 septembrie 2023. Taurii sunt atenți la detalii, Berbecii sunt plini de energie și ambiție Horoscop 30 septembrie 2023. Taurii sunt atenți la detalii, Berbecii sunt plini de energie și ambiție Antena3.ro Ce au făcut crocodilii dintr-un râu cu un câine aflat în pericol. Experții n-au mai văzut reptile care să se comporte așa Ce au făcut crocodilii dintr-un râu cu un câine aflat în pericol. Experții n-au mai văzut reptile care să se comporte așa useit Horoscopul zilei de 30 septembrie 2023. Balanțele se simt norocoase. Află ce se întâmplă cu zodia ta Horoscopul zilei de 30 septembrie 2023. Balanțele se simt norocoase. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine Ultimele weekend-uri cu străzi deschise: festivalul „înghite” o nouă stradă din Rahova Ultimele weekend-uri cu străzi deschise: festivalul „înghite” o nouă stradă din Rahova Wall-Street De la sfârșit la un nou început – relația de cuplu De la sfârșit la un nou început – relația de cuplu Kudika Se mai poate mânca ceapa încolţită? Sfatul specialiştilor, când devine periculoasă Se mai poate mânca ceapa încolţită? Sfatul specialiştilor, când devine periculoasă Playtech Din ce cauză a murit DJ Lalla. Procurorii au deschis dosar de ucidere din culpă în cazul artistei Laura Roșca Din ce cauză a murit DJ Lalla. Procurorii au deschis dosar de ucidere din culpă în cazul artistei Laura Roșca Redactia.ro Primele imagini surprinse înainte de tragedia din 2 Mai. Vlad Pascu i-a omorât pe tineri în timp ce mergeau pe trotuar Primele imagini surprinse înainte de tragedia din 2 Mai. Vlad Pascu i-a omorât pe tineri în timp ce mergeau pe trotuar Observator Ce este indicat să știi despre ReLEX SMILE. Cea mai nouă intervenție oculară cu laser Ce este indicat să știi despre ReLEX SMILE. Cea mai nouă intervenție oculară cu laser MediCOOL 10 rețete de garnituri pentru orice fel de mâncare. Preparate perfecte pentru mesele alături de cei dragi 10 rețete de garnituri pentru orice fel de mâncare. Preparate perfecte pentru mesele alături de cei dragi HelloTaste FOTO. Mădălina Ghenea, apariție de vis! Imagini hot: „Frumusețe stratosferică” FOTO. Mădălina Ghenea, apariție de vis! Imagini hot: „Frumusețe stratosferică” ProSport Polițista care l-a pus pe fugă pe George Simion are PROBLEME mari. E un caz „George Floyd” românesc Polițista care l-a pus pe fugă pe George Simion are PROBLEME mari. E un caz „George Floyd” românesc Gandul Ea este amanta lui Călin Donca. Beatrice locuiește alături de milionar și soția lui! Relația ciudată dintre cei trei Ea este amanta lui Călin Donca. Beatrice locuiește alături de milionar și soția lui! Relația ciudată dintre cei trei CanCan Relațiile intime în timpul sarcinii. Ce ar trebui să știi despre ele  Relațiile intime în timpul sarcinii. Ce ar trebui să știi despre ele  DeParinti Britney Spears s-a filmat în timp ce dansa cu două cuțite în mână. Fanii se tem pentru siguranța ei Britney Spears s-a filmat în timp ce dansa cu două cuțite în mână. Fanii se tem pentru siguranța ei ZUTV Casca Meta Quest 3 a fost dezvăluită. Cât costă noul dispozitiv de realitate virtuală Casca Meta Quest 3 a fost dezvăluită. Cât costă noul dispozitiv de realitate virtuală UseIT Cum gătești corect sparanghelul. Trucuri pentru preparate delicioase Cum gătești corect sparanghelul. Trucuri pentru preparate delicioase Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


Video În spatele Camerei 609 | Episodul 6 În spatele Camerei 609 | Episodul 6 Vineri, 29.09.2023, 23:50
x