Live acumTe cunosc de undeva!
Prime Time 20:00Te cunosc de undeva!

Evaluare Națională 18 iunie 2019: Cum sunt subiectele la Limba Română

Evaluare Națională 2019 începe cu prima probă scrisă la Limba și Literatura Română, din 18 iunie. Subiectele sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE). Află pe a1.ro cum sunt subiectele la Limba Română, dar și modele de subiecte și bareme de corectare

evaluare nationala 2019 limba si literatura romana

Evaluare Națională 2019 începe cu prima probă scrisă la Limba și Literatura Română, din 18 iunie. Subiectele sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE). Află pe a1.ro cum sunt subiectele la Limba Română, dar și modele de subiecte și bareme de corectare

UPDATE: Avem baremele de corectare la Limba și Literatura Română. Le poți consulta AICI:

UPDATE: ora 12: 50 - Barem Limba Română Evaluare Națională 2019 - Capcanele subiectelor date - profesorii de Limba și Literatură Română sunt de părere că subiectele primite de elevi la Capacitate sunt ușoare și că elevii pregătiți pot lua cu ușurință note de 8 sau de 9.

„Subiectele au fost foarte simple, la obiect. Nu mi s-au părut a fi neînţelegeri. Doar la compunerea privind o întâmplare din timpul unei activităţi de lectură poate ridica probleme, pentru că unii elevi se grăbesc sau nu au răbdare să citească enunţul, până la final. Acolo se puteau produce erori, dacă nu citeau că este vorba despre o activitate de lectură petrecută acasă sau la şcoală. Un elev cu pregătire medie poate lua foarte uşor nota 8 sau 9”, arată profesoara de Limba română, de la Şcoala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” din Giurgiu, Marilena Drăghici, potrivit aceleiași surse.

Subiectele de la examenul de Limbă și literatură română susținut astăzi în Evaluarea Națională 2019 le cereau absolvenților de clasa a VIII-a să argumenteze apartenența unui text la genul dramatic. Aceasta este cerința de la subiectul I, punctul B. La ultimul subiect, elevii au avut de realizat o compunere în care să prezinte o întâmplare petrecută acasă sau la școală, în timpul unei activități de lectură. Află subiectele complete la Evaluare Națională 2019 - Limba și Literatura Română - vezi aici FOTO

Baremul de corectare al subiectelor la Evaluare Națională va fi disponibil pe site-ul Ministerului Educației, subiecte.edu.ro, începând cu ora 15.00. De asemenea, le poți găsi și în articolul a1.ro.


Evaluarea Națională 2019 a început marți, 18 iunie, cu proba scrisă la Limba și Literatura Română. Examenul va începe la ora 9:00, moment în care în fiecare sală vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de 120 de minute, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Subiecte Evaluare Națională 2019. Limba Română: ce subiecte pică azi

Barem Limba Română Evaluare Națională 2019 Edu.ro: subiecte rezolvate și note​

Evaluare Națională 2019 Edu.ro, Limba Română: Vezi subiecte, bareme, rezultate

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă. Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal.

Subiecte Evaluare Națională 2019 - Programa școlară la Limba Română

Subiectele la Limba și Literatura Română pentru Evaluarea Naţională se elaborează în cadrul Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, ţinând seama de următoarele cerinţe:

 • să fie formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele pentru Evaluarea Naţională
 • să aibă un nivel mediu de dificultate
 • să permită rezolvarea în 120 de minute, (vezi aici modele subiecte la Limba și Literatura Română, Evaluarea Națională)

Programa pentru evaluarea naţională de la finalul clasei a VIII-a la disciplina Limba şi Literatura Română vizează evaluarea competenţelor elevilor de receptare a mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse, de exprimare scrisă și de utilizare corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise. Competențele de evaluat la Limba și Literatura Română vizează următoarele

 • înțelegerea unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinţe date dovedirea înțelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerințe date
 • idei principale, idei secundare; ordinea logică şi temporală a ideilor/ a întâmplărilor dintr-un text;
 • moduri de expunere (naraţiune, descriere, dialog);
 • structuri în textele epice (logica acţiunii, timp, spaţiu, modalităţi de caracterizare a personajelor, relaţiile dintre personaje, naratorul) şi lirice (concordanţa dintre forma grafică a poeziei şi ideea transmisă de aceasta, eul liric);
 • subiectul operei literare, momentele subiectului;
 • procedee de expresivitate artistică în textele studiate (figuri de stil: personificarea, alegoria, repetiţia fonetică/ aliteraţia, metafora, hiperbola, epitetul, comparaţia, repetiţia, enumeraţia, antiteză);
 • sensul propriu şi sensul figurat al unor cuvinte într-un context dat; - elemente de versificaţie (măsura, rima, piciorul metric, ritmul, versul, strofa);
 • trăsăturile specifice genului epic, liric și dramatic în opere literare studiate sau în texte la prima vedere;
 • trăsături ale speciilor literare: schiţa, basmul popular, pastelul, fabula, nuvela, romanul, doina populară, balada populară;
 • texte literare (populare şi culte – aparţinând diverselor genuri şi specii); texte nonliterare;
 • sesizarea corectitudinii şi a valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor semantice studiate, a ortografiei şi punctuaţiei
 • arhaisme, regionalisme şi neologisme; cuvinte derivate, compuse sau obţinute prin schimbarea valorii gramaticale/conversiune;
 • categorii semantice studiate: sinonime, antonime, omonime, cuvinte polisemantice; construcţii pleonastice; sensurile cuvintelor în contexte diferite;
 • mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului (derivarea, compunerea, schimbarea valorii gramaticale/conversiunea), familia de cuvinte; mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului;
 • ortografierea diftongilor, a triftongilor şi a vocalelor în hiat;
 • despărţirea cuvintelor în silabe;
 • semne de punctuație: punctul, virgula, două puncte, ghilimelele, linia de dialog, semnul întrebării, semnul exclamării, cratima, punctul şi virgula, linia de pauză;
 • semne ortografice: cratima, punctul; - valori expresive ale nivelurilor limbii
 • elemente de limbă şi de stil în textul literar; figurile de stil, versificaţia;
 • categorii morfologice specifice părţilor de vorbire (conform programelor şcolare pentru clasele a V-a - a VIII-a): părţile de vorbire flexibile (verbul, substantivul, articolul, pronumele, numeralul, adjectivul) şi neflexibile (adverbul, prepoziţia, conjuncţia, interjecţia);
 • relaţii şi funcţii sintactice;
 • elemente de sintaxă a propoziţiei şi a frazei (probleme de acord; funcţii sintactice; tipuri de propoziţii principale şi subordonatele indicate de programa şcolară; propoziția regentă, elementul regent, cuvintele și construcțiile incidente; relaţii sintactice; topică şi punctuaţie;
 • valori stilistice ale folosirii acestora în textul dat);
 • identificarea valorilor etice şi culturale într-un text, cu exprimarea impresiilor şi preferinţelor
 • elemente etice şi culturale în texte literare şi nonliterare şi exprimarea propriei atitudini faţă de acestea;
 • Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse
 • redactarea diverselor texte, cu scopuri şi destinaţii diverse,adaptându-le la situaţia de comunicare concretă - elemente de redactare a unor compuneri pe o anumită temă/urmărind un plan dat sau conceput de elev;
 • părţile componente ale unei compuneri;
 • organizarea planului unei compuneri pe o temă dată;
 • structurarea detaliilor în jurul ideii principale; dispunerea în pagină a diverselor texte; scrierea îngrijită, lizibilă şi corectă;
 • redactarea unor texte reflexive şi imaginative (compuneri care presupun exprimarea propriilor sentimente cu ocazia unui eveniment personal, social sau cultural; evidenţierea unor trăsături ale unui obiect (peisaj, operă de artă, persoană)
 • într-o descriere; - redactarea unor scurte naraţiuni; continuarea unor dialoguri; redactarea unor texte argumentative (susținerea preferințelor și a opiniilor);
 • redactarea unor compuneri având ca suport texte literare studiate sau la prima vedere – rezumat, caracterizare de personaj; - motivarea apartenenţei unui text studiat sau la prima vedere la o specie literară sau la un gen literar;
 • întețelegerea unui text la prima vedere: aprecieri personale referitoare la fragmente din textele studiate sau la prima vedere;
 • utilizarea în redactarea unui text propriu a cunoştinţelor de lexic şi de morfosintaxă, folosind adecvat semnele ortografice şi de punctuaţie - elemente de lexic studiate în clasele V - VIII;
 • aplicarea corectă a cunoştinţelor de morfosintaxă în exprimarea scrisă; - folosirea corectă a semnelor de punctuaţie la nivelul propoziţiei şi al frazei (coordonare, subordonare, incidenţă);
 • enunţul, fraza, părţi de propoziţie şi propoziţii studiate (predicatul şi propoziţia subordonată predicativă, subiectul şi propoziţia subordonată subiectivă; atributul şi propoziţia subordonată atributivă;
 • complementul direct şi propoziţia subordonată completivă directă; complementul indirect şi propoziţia subordonată completivă indirectă;
 • complementele circumstanţiale şi propoziţiile subordonate circumstanţiale corespunzătoare (de loc, de timp, de mod, de cauză, de scop);
 • propoziția subordonată circumstanțială condițională, concesivă, consecutivă; expansiunea şi contragerea.

Cum au fost subiectele la Limba și Literatura Română de anul trecut

La Evaluarea Națională de anul trecut, elevilor le-au picat următoarele subiecte: Literatură - genul epic, iar la partea de gramatică - propoziția subordonată subiectivă. De asemenea, elevilor li s-au dat un text jurnalistic la prima vedere, în baza căruia unde au fost nevoiți să rezolve mai multe cerințe. Ultimul subiect la Evaluarea Națională 2018 a fost relatarea unei întâmplări petrecute într-o cetate. Vezi aici subiectele.

Recomandari