Antena Căutare

Canon de rugăciune 15 septembrie. Rugăciune către Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş

Rugaciunea zilei de 15 septembrie. In calendarul ortodox, cedinciosii il praznuiesc in aceasta zi pe Sfantul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș,Mitropolitul Banatului.

Rugăciunea zilei de 15 septembrie. În calendarul ortodox, cedincioșii îl prăznuiesc în această zi pe Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș,Mitropolitul Banatului.

Troparul SfântuluiIerarh Iosif cel Nou de la Partoş, Mitropolitul Banatului, glasul al 8-lea:

Din tinereţe cu totul te-ai supus Domnului, cu rugăciunile şi cu ostenelile şi cu postul. Pentru aceasta, văzând Dumnezeu nevoinţele tale, arhiereu şi păstor Bisericii Sale te-a rânduit; şi după moarte, în cetele sfinţilor te-a sălăşluit, Sfinte Părinte Iosif. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască iertare de greşeli nouă, celor ce cu credinţă şi cu dragoste săvârşim sfântă pomenirea ta.

Articolul continuă după reclamă

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Să cântăm Domnului...

Stih: Sfinte Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dragostea Domnului te-a atras pe tine, Preafericite Iosif şi desfătările trupeşti lăsându-le, viaţă îngerească pe pământ ai petrecut. Pentru aceea acum întru Hristos te odihneşti.

Stih: Sfinte Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ridicatu-te-ai, Părinte Iosif, la înălţimea vieţii cereşti şi luminat te desfătezi lângă Fiinţa Cea Nezidită.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Raza cea fără materie a Dumnezeieştii Lumini în inima ta primind, Părinte Iosif, te-ai luminat şi toată negura patimilor ai risipit-o.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Neamul lui Adam la fericirea cea dintâi ridicându-se, pe tine, Născătoare de Dumnezeu, după vrednicie te măreşte.

Catavasie:

Cruce însemnând Moise, de-a dreptul cu toiagul Marea Roşie a despărţit-o lui Israel, cel ce pedestru a trecut-o. Iar de-a curmeziş lovind marea, a împreunat-o împotriva carelor lui Faraon, deasupra scriind nebiruită armă. Pentru aceea să-I cântăm lui Hristos, Dumnezeului nostru, că S-a preamărit.

Cântarea a 3-a. Irmos: Tu eşti Întărirea...

Stih: Sfinte Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De Focul Dumnezeirii aprinzându-te, Cuvioase Iosif şi curăţindu-te, cărbune aprins pe pământ te-ai arătat, de Dumnezeu purtătorule.

Stih: Sfinte Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întru omorârea patimilor îmbrăcându-te mai înainte de sfârşit, cuvioase, la viaţa cea fără de sfârşit ai trecut prin moarte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Trupul ţi-ai supus nevoinţelor, Cuvioase Părinte Iosif şi sufletul ţi-ai arătat nesupus robiei patimilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Dă-ne ajutor cu rugăciunile tale, Preacurată, izgonind năvălirile tuturor primejdiilor celor rele.

Catavasie:

Toiagul spre închipuirea Tainei se primeşte, căci cu odrăslire a ales preot; iar Bisericii, celei mai înainte neroditoare, acum a înflorit Lemnul Crucii, spre putere şi spre întărire.

Cântarea a 4-a. Irmos: Auzit-am, Doamne...

Stih: Sfinte Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sluga Ta, Doamne, a lepădat grija cea lumească, mintea sa netulburată făcând-o locaş Ţie.

Stih: Sfinte Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Poruncilor Evangheliei te-ai supus, Fericite Iosif, că, luând Crucea, ai urmat lui Hristos, bucurându-te.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu armele smereniei ai zdrobit cursele vrăjmaşului; pentru aceasta, cuvioase, înălţându-te, cetăţean al cerului te-ai făcut.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Curăţire de păcate dăruieşte-ne, Dumnezeule şi împacă lumea Ta, pentru rugăciunile Celeia ce Te-a născut pe Tine.

Catavasie:

Auzit-am, Doamne, Taina iconomiei Tale; înţeles-am lucrurile Tale; şi am preamărit Dumnezeirea Ta.

Cântarea a 5-a. Irmos: Mânecând, strigăm Ţie...

Stih: Sfinte Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mânie ai avut numai asupra şarpelui, iar către Stăpânul tău toată dragostea ţi-ai întors, de Dumnezeu purtătorule.

Stih: Sfinte Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Simţurile trupului înţelepţeşte înfrânându-le, turn de bunătăţi te-ai făcut, preafericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Arşiţa zilei răbdând-o, preamărite, bucuriei Domnului tău, te-ai învrednicit, cuvioase.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Marie de Dumnezeu Născătoare, zădărniceşte uneltirile vrăjmaşilor, iar pe cei ce te laudă pe tine îi veseleşte.

Catavasie:

O, de trei ori Fericite Lemn, pe care S-a Răstignit Hristos, Împăratul şi Domnul; prin care a căzut cel ce a înşelat cu lemnul, înşelat fiind de Cel Ce s-a pironit pe tine cu trupul; pe Dumnezeu, Care dă pace sufletelor noastre.

Cântarea a 6-a. Irmos: Haină luminoasă dă-mi mie...

Stih: Sfinte Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nici vicleşugurile şarpelui, Hristoase, n-au amăgit pe robul tău Iosif, nici focul ispitelor nu l-au înfricoşat.

Stih: Sfinte Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Viaţă întocmai cu a îngerilor vieţuind pe pământ, Cuvioase Iosif, cu Dumnezeieşti daruri te-a împodobit dreapta Atotstăpânitorului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înfrânare cu rugăciunea cea pururea curgătoare, cu înfrânarea şi cu dragostea cea curată, Cuvioase Iosif, oglindă neîntinată lui Dumnezeu te-ai arătat

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cuvântul lui Dumnezeu te-a arătat pe tine oamenilor Scară Cerească, Născătoare de Dumnezeu, că prin tine la noi S-a pogorât.

Catavasie:

În pântecele fiarei celei din apă, Iona palmele întinzându-şi în chipul Crucii, mântuitoarea Patimă mai înainte a închipuit-o lămurit; de unde a treia zi ieşind, Învierea cea mai presus de lume a însemnat a lui Hristos Dumnezeu, Cel Ce S-a Răstignit cu Trupul, iar cu Învierea cea de a treia zi lumea a luminat.

CONDAC, glasul al 8-lea. Podobie: Apărătoare Doamnă...

Apărător nebiruit, ca unul care prin tine din nevoi s-a mântuit, te are pământul Banatului, Sfinte Iosif. Ci, ca cel ce ai îndrăzneală către Dumnezeu apără-l pe el de toată nevoia, ca să cântăm ţie: bucură-te, Sfinte Ierarhe Iosif, făcătorule de minuni.

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii cei din Iudeea...

Stih: Sfinte Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Desfătările lepădând şi patimile înfrânându-ţi, preafericite, ai luat răsplătire moştenirea cea de sus şi cânţi, veselindu-te: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe calea faptelor bune călătorind, preamărite, în cetatea Edenului te-ai suit, veselindu-te şi dulce cântând: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Slava Treimii cu dreaptă credinţă vestind, Preafericite Părinte Iosif, întru Lumina Cea Întreit Strălucitoare te-ai odihnit şi cânţi, bucurându-te: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Vlăstar din rădăcina lui Iesei eşti Fecioară Preafericită şi Floare din care a odrăslit Rodul Cel de mântuire pentru cei ce cântă Fiului tău: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Catavasie:

Nebuna poruncă a tiranului celui păgân, pe popoare le-a tulburat, suflând cu îngrozire şi cu hulă urâtă împotriva lui Dumnezeu; însă pe cei trei tineri nu i-a înfricoşat mânia cea de fiară, nici focul cel mistuitor; ci, cu Duh de rouă aducător, ce împotrivă răsuna, împreună cu focul fiind, cântau: Prealăudate Dumnezeul părinţilor şi al nostru, bine eşti cuvântat.

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Împăratul Ceresc...

Stih: Sfinte Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Cel Ce a întărit minunat pe Cuviosul Său Iosif, întru nevoinţele cele pustniceşti, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Viaţă ca îngerii pe pământ petrecând, Fericite Iosif, împreună cu dânşii întru cele cereşti te desfătezi cu bucurie în veci.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Adunarea călugărilor se bucură şi cuvioşii dănţuiesc cu drepţii, cunună de biruinţă luând tu după vrednicie, Preafericite Iosif.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mai presus de fire pe Dumnezeu Cuvântul, pe Făcătorul şi Mântuitorul L-ai născut, Fecioară; pentru aceasta, pe tine te lăudăm întru toţi vecii.

Catavasie:

Stih: Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Binecuvântaţi, tineri, cei întocmai cu numărul Treimii, pe Făcătorul, Dumnezeu Părintele; lăudaţi pe Cuvântul, Cel Ce S-a pogorât şi focul în rouă l-a prefăcut; şi preaînălţaţi pe Duhul Cel Preasfânt, Care dă viaţă tuturor întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a. Irmos: Pe tine Maica lui Dumnezeu...

Stih: Sfinte Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Praznicul tău cel luminat, Cuvioase Părinte Iosif, după vrednicie veseleşte astăzi tot pământul Banatului; roagă-te pentru noi cei ce de-a pururea cinstim sfântă pomenirea ta.

Stih: Sfinte Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cei ce suntem împresuraţi de primejdii şi de ispite, apără-ne, Sfinte Părinte Iosif şi ne scapă cu rugăciunile tale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înaintea Scaunului Domnului stând pururea ca o slugă bună şi credincioasă, Fericite Cuvioase Iosif, nu înceta rugându-te pentru turma ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu cântări te lăudăm pe tine, Ceea ce eşti cu dar Dăruită şi neîncetat grăim către tine: Bucură-te, că tu ai izvorât tuturor bucurie.

Catavasie:

Rai de Taină eşti Născătoare de Dumnezeu, care ai odrăslit nelucrat pe Hristos, de care Lemnul Crucii cel de viaţă purtător pe pământ s-a sădit. Pentru aceasta, acum înălţat fiind, închinându-ne lui, pe tine te mărim.

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif...

Sărăcia cea de bunăvoie ai ales şi bogăţia cea stricăcioasă ai lăsat, Înţeleptule Iosif; şi Crucea pe umeri ridicând, pe cărarea cea strâmtă cu anevoie ai umblat; şi călcând prin înfrânare dulceţile trupeşti, ai ajuns la desfătarea cea Dumnezeiască a Raiului, părinte al nostru, cuvioase.

SEDELNA Praznicului Înălţării Sfintei Cruci, glasul al 4-lea. Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif...

Întru tine, de trei ori Fericită şi de viaţă făcătoare Cruce, credincioşii veselindu-se, cu Oştile cele fără de trup împreună prăznuiesc; cetele arhiereilor cu bucurie te laudă, iar mulţimile monahilor şi ale pustnicilor cu credinţă ţie se închină; toţi slăvind pe Hristos, Cel Ce pe tine S-a Răstignit.

Sursă: doxologia.ro

Incendiu puternic într-un bloc din Petrila! Zeci de oameni au fost evacuați, iar șase persoane au fost duse de urgență l... Înălțarea Sfintei Cruci 2018. Semnificația crucii și câte forme de cruci există...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Video recomandate
Mireasa Sezonul 9, 12 iulie 2024. Vlad și Iuliana, jurăminte emoționante înainte de a spune marele „Da” în fața ofițerului Stării Civile
Mireasa Sezonul 9, 12 iulie 2024. Vlad și Iuliana, jurăminte emoționante înainte de a spune marele „Da” în fața ofițerului Stării Civile Vineri, 12.07.2024, 16:49
Ai sport în AntenaPLAY Vezi acum
Citește și
x